ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹԵԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ

Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պանու­թեան նա­խա­րա­րութեան վար­չա­կան հա­մա­լի­րէն ներս, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ ներ­կայ գտնուե­ցաւ Հայ­կա­կան զինեալ ու­ժե­րու ղե­կա­վար կազ­մի գործ­նա­կան հա­ւաքնե­րու մեկ­նար­կին։ Հայ­կա­կան բա­նա­կի բո­լոր զօ­րա­միա­ւո­րում­նե­րու հրա­մա­նա­տար­նե­րը, զօ­րա­ե­սակ­նե­րու ծա­ռա­յու­թեան պե­տե­րը, ու­ժա­յին կա­ռոյցնե­րու ղե­կա­վար­նե­րը, ռազ­մակր­թա­կան հաս­տատու­թիւն­նե­րու ղե­կա­վար­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ պե­տա­կան կա­ռա­վար­ման եւ տե­ղա­կան ինք­նա­կա­ռա­վար­ման մար­մին­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան այս հա­ւա­քին։ Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հանեան ժո­ղո­վի բաց­ման զե­կու­ցու­մով մը հան­դէս ե­կաւ հա­ւաք­նե­րու ըն­թաց­քին մշա­կուած ծրագ­րով նա­խա­տե­սուած մի­ջո­ցառում­նե­րուն շուրջ։ Ըստ նա­խա­րա­րին, հա­ւաք­նե­րու շար­քը պի­տի եզ­րա­փա­կուի ռազ­մա­վա­րա­կան հրա­մա­նա­տա­րա­յին ռազ­մա­փոր­ձե­րով, ո­րոնց շրջագ­ծով հա­շուի կ՚առ­նուի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին ներ­կայ ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կը։

Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան հա­ւա­քի մասնա­կից­նե­րը ող­ջու­նե­լով զա­նա­զան ա­ռում­նե­րով կա­րե­ւո­րեց սոյն ժո­ղո­վին կազ­մա­կերպուի­լը։ Այս հա­ւաք­նե­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կ՚ըն­ձե­ռեն ծա­նօ­թա­նա­լու պաշտ­պանու­թեան բնա­գա­ւա­ռի զար­գա­ցում­ներուն, հրա­տապ հար­ցե­րուն եւ կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կե­լու ա­նոնց վե­րա­բե­րեալ։ Իր խօսքին մէջ ան անդ­րա­դար­ձաւ Հա­յաս­տա­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած սահ­մա­նադ­րու­թեան փոփո­խու­թիւն­նե­րուն եւ կանգ ա­ռաւ պաշտ­պա­նութեան ռազ­մա­վա­րու­թեան վե­րա­նայ­ման գոր­ծըն­թա­ցի ար­դիւնք­նե­րուն վրայ։ Ան խօ­սե­ցաւ նաեւ ան­ցեալ տա­րի Ար­ցա­խի ճա­կա­տին վրայ պա­տահած­նե­րուն շուրջ։ Հա­յաս­տա­նի մեր­ձա­կայ­քին գտնուող Սու­րիոյ եւ Ուքրայ­նոյ զար­գա­ցում­նե­րուն ա­ռըն­չու­թեամբ եւս խորհր­դա­ծու­թիւն­ներ ը­րաւ Սերժ Սարգ­սեան։

Հա­ւա­քի ըն­թաց­քին Սարգ­սեան յի­շե­ցուց, թէ ան­ցեալ տա­րե­վեր­ջին Հայաս­տա­նի զի­նեալ ու­ժե­րը ստա­ցան ո­րա­կա­պէս նոր սպա­ռա­զի­նու­թիւն եւ հե­տա­գայ մա­տա­կա­րար­ման ե­րաշ­խիք­ներ։ Ա՛լ ա­ւե­լի կա­րե­ւոր է, ըստ ի­րեն, որ մշակուած է նոր հա­յե­ցա­կարգ մը՝ զի­նեալ դի­մա­կա­յու­թիւ­նը զսպե­լու հա­մար։ Հե­տե­ւաբար, Սարգ­սեան հա­մո­զուած է, թէ օգ­տա­կար պի­տի ըլ­լայ հա­ւա­քի ըն­թաց­քին ներ­կա­յաց­նել Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան մօ­տե­ցում­նե­րը տա­րած­քաշր­ջա­նէն ներս ռազ­մա­քա­ղա­քա­կան ի­րա­վի­ճա­կի եւ երկ­րի անվ­տան­գու­թեան ա­պահով­ման ուղ­ղեալ գոր­ծա­ռոյթ­նե­րու կա­տարման կա­պակ­ցու­թեամբ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016