ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐՈՒ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան եւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Կա­րէն Միր­զո­յեան շա­բա­թա­վեր­ջին ու­նե­ցան հան­դի­պում մը Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան նոր շէն­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ այս տե­սակ­ցու­թիւ­նը։ Նալ­պան­տեան ջեր­մօ­րէն ող­ջու­նեց Միր­զո­յեա­նը եւ ը­սաւ, թէ նա­խարա­րու­թեան նոր շէն­քէն ներս ան կը հան­դի­սա­նայ ա­ռա­ջին պաշ­տօ­նա­կան հիւ­րը, ինչ որ ու­նի ա­ռանձ­նա­յա­տուկ խոր­հուրդ մը։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան Նալ­պա­նեան եւ Միր­զո­յեան հան­գա­մա­նօ­րէն քննար­կե­ցին Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծընթա­ցին վե­րա­բե­րեալ հար­ցեր։ Նա­խա­րար­նե­րը կանգ ա­ռին նաեւ եր­կու նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րու համա­գոր­ծակ­ցու­թեան եւ դի­ւա­նա­գէտ­նե­րու վե­րա­պատ­րաս­տու­թեան հար­ցե­րուն վրայ։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016