ՕՔՍԷՆ ԽԱՉԱՆԵԱՆ ԵՐԷԿ ԴՈՒՐՍ ԵԿԱՒ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑԷՆ

Շա­բա­թա­վեր­ջին Պէ­յօղ­լուի մէջ պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան պայ­թու­մին հե­տե­ւան­քով վի­րա­ւո­րուած մեր հա­մայն­քի ե­րի­տա­սարդ­նե­րէն Օք­սէն Խա­չա­նեան ե­րէկ ար­դէն դուրս ե­կաւ Շիշ­լիի «Էթ­ֆալ» հի­ւան­դա­նո­ցէն, ուր դար­ման­ման տակ առ­նուած էր դէպ­քէն վերջ։

Այս ա­ռա­ւօտ հե­ռա­խօ­սազ­րոյց մը ու­նե­ցանք իր մօր՝ Ա­րաք­սի Խա­չա­նեա­նի հետ, որ մե­զի յայտ­նեց, թէ որդ­ւոյն վի­ճա­կը ե­րէ­կուան բաղ­դատ­մամբ ա՛լ ա­ւե­լի լաւ է եւ ա­նոր հի­ւան­դա­նո­ցէն դուրս գա­լը բարձ­րա­ցու­ցած է բո­լո­րին տրա­մադ­րու­թիւ­նը։

Ներ­կա­յիս Օք­սէն Խա­չա­նեա­նի ձախ ձեռ­քի ե­րեք մատ­նե­րը չեն զգար։ Բժիշկ­նե­րը մին­չեւ շա­բա­թա­վերջ պի­տի հե­տե­ւին կա­ցու­թեան եւ ե­թէ ներ­կայ դար­մա­նում­նե­րով կա­րե­լի չըլ­լայ հաս­նիլ բա­րե­լա­ւու­մի մը՝ ա­պա անհ­րա­ժեշտ պի­տի դառ­նայ վի­րա­հա­տու­թիւն մը։

Մինչ այդ, Օք­սէն Խա­չա­նեան վա­ղը հի­ւան­դա­նոց պի­տի եր­թայ հեր­թա­կան քննու­թեան եւ իր վէր­քե­րու խնամ­քին հա­մար։

Անգամ մը եւս արագ ապաքինում եւ կատարեալ առողջութիւն կը մաղթենք Օքսէն Խաչանեանին՝ որպէսզի վերադառնայ իր բնականոն կեանքը։

Երեքշաբթի, Մարտ 22, 2016