ՅԵՏԱՁԳՄԱՆ ԱՆԱԿՆԿԱԼ ՈՐՈՇՈՒՄ

ՄԱԿ-ի ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն ո­րո­շեց յե­տաձ­գել իր տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին այ­ցե­լու­թիւ­նը դէ­պի Հա­րա­ւա­յին Կով­կաս։ Ծա­նօթ է, որ ան պի­տի այ­ցե­լէր Հա­յաս­տան, Վրաս­տան եւ Ատր­պէյ­ճան եւ յա­ռա­ջի­կայ Եր­կու­շա­բ­թի նա­խա­տե­սուած էին իր միօ­րեայ շփում­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ընդ­հա­նուր քար­տու­ղա­րին բան­բե­րը՝ Սթե­ֆան Տիւ­ժա­րիք յայտ­նեց, որ պար­զա­պէս ա­ւե­լի հրա­տապ գոր­ծե­րու պատ­ճա­ռով յե­տաձ­գուած է Պան Քի Մու­նի այ­ցը եւ ան պէտք է ներ­կայ գտնուի ու­րիշ տեղ մը։ Բան­բե­րին խօս­քե­րով, տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին այս յե­տաձ­գեալ այ­ցե­լու­թիւ­նը շատ փա­փա­քե­լի էր Պան Քի Մու­նին տե­սա­կէ­տէ։

Տիւ­ժա­րիք ա­ւել­ցուց, որ ընդ­հա­նուր քար­տու­ղար Պան Քի Մուն պի­տի այ­ցե­լէ տա­րած­քաշր­ջան, բայց ժամ­կէտ­նե­րուն մա­սին տա­կա­ւին ո­չինչ յայտ­նի է։

Ուրբաթ, Ապրիլ 22, 2016