1915-Ի ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԸ

Թուր­քիոյ մէջ կը նկա­րա­հա­նուի Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան նիւ­թով ա­ռա­ջին շար­ժան­կա­րը։ «Քա­րա­քե­տի ֆիլմ» ըն­կե­րու­թեան կող­մէ պատ­րաս­տուող ժա­պա­ւէ­նին բե­մադ­րիչ­ներն են Ա­ռէն Փեր­տէ­ճի եւ Է­լա Ա­լեա­մաչ։ Իր նիւ­թով Թուր­քիոյ մէջ ա­ռա­ջի­նը պի­տի հան­դի­սա­նայ այս ժա­պա­ւէ­նը, որ կը կրէ «Կոր­սուած թռչուն­ներ» խո­րա­գի­րը։ Ֆիլ­մէն կարգ մը դրուագ­ներ յայտ­նուե­ցան ARRI-ի կայ­քէ­ջին, որ կը հրա­պա­րա­կէ լա­ւա­գոյն ժա­պա­ւէն­նե­րու ծա­նօ­թաց­ման հո­լո­վակ­նե­րը։

1915 թուա­կան։ Ա­նա­տո­լուի հայ­կա­կան գիւ­ղե­րէն մէ­կուն մէջ, ու­նե­ւոր ըն­տա­նի­քի մը զա­ւակ­ներն են Մա­րիամ եւ Պե­տօ, ո­րոնք թռչուն­ներ կը խնա­մեն։ Տղա­քը առ­տու մը հա­կա­ռակ ի­րենց մօր­մէն ծե­ծուե­լու վտան­գին, տու­նէն կը փա­խին՝ խնա­մե­լու հա­մար ի­րենց թռչուն­նե­րը։ Երբ կը վե­րա­դառ­նան ի­րենց թռչնա­բոյ­նէն, տու­նը կը գտնեն դա­տարկ։ Ոչ միայն տան մէջ, այլ բո­վան­դակ գիւ­ղին մէջ մարդ չէ մնա­ցած, վե­րա­ծուած է ու­րուա­կան բնա­կա­վայ­րի մը։ Տղա­քը կանգ­նած են դժուա­րին ար­կա­ծախնդ­րու­թեան մը առ­ջեւ. ար­դեօք պի­տի կրնա՞ն վերս­տին միա­նալ ի­րենց ըն­տա­նի­քին հետ։

Ֆիլ­մի սկզբնա­կան դրուագ­նե­րուն մէջ կ՚ե­րե­ւին նաեւ թրքա­հայ քա­նի մը դե­րա­սան­ներ, ինչ­պէս՝ Պօ­ղոս Չալ­կը­ճըօղ­լու եւ Յով­սէփ Գա­րա­կէօ­զեան։

Երկուշաբթի, Յունիս 22, 2015