ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՆՈՐ ԳՐՔԻ ՄԸ ՇՆՈՐՀԱՆԴԷՍԸ

Ման­կա­կան գրա­կա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ հրա­տա­րակ­չա­կան ծրագ­րե­րը միշտ ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նան Հա­յաս­տա­նի մէջ։ Զա­նա­զան հրա­տա­րակ­չա­տու­ներ լոյս կ՚ըն­ծա­յեն ման­կա­կան գրա­կա­նու­թեան գիր­քեր, ո­րոնք մա­նա­ւանդ ամ­րան ար­ձա­կուր­դի ներ­կայ շրջա­նին պա­տա­նի ըն­թեր­ցող­նե­րուն մօտ ա­ռիթ կը հան­դի­սա­նան խան­դա­վա­ռու­թեան։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջերս հրա­տա­րա­կուե­ցաւ «Քոն­րա­տը կամ պա­հա­ծո­յի տու­փէն դուրս ե­կած տղան» ման­կա­կան գիր­քը, ո­րու հե­ղի­նակն է Քրիս­տի­նէ Նիւսթ­լին­կէր։ Օ­տար լե­զուէ թարգ­մա­նուած այս գոր­ծը պա­տա­նի ըն­թեր­ցող­նե­րուն տե­սա­կէ­տէ բա­ւա­կան հե­տաքրք­րա­կան է, եւ նոր հո­րի­զոն­ներ կը բա­նայ ա­նոնց ե­րե­ւա­կա­յա­կան աշ­խար­հին առ­ջեւ։ Նիւսթ­լին­կէր այս գրքին մէջ կը ներկայացնէ ծնողք-երախայ ժամանակակից յարաբերութիւնները։ Նա­խըն­թաց օր տե­ղի ու­նե­ցած գիր­քի շնոր­հան­դէ­սին ըն­թաց­քին եւս ստեղծուե­ցաւ խան­դա­վառ մթնո­լորտ։ Պա­տա­նի գրա­սէր­նե­րը հե­տաքրք­րու­թեամբ ծա­նօ­թա­ցան գիր­քի բո­վան­դա­կու­թեան, մաս­նա­ւո­րա­պէս ա­նոր հե­րո­սին՝ Քոն­րա­տին։ Գիր­քին ա­ռըն­թեր ա­նոնց տրա­մադ­րու­թեան տակ դրուած էին նաեւ նոյն խորհր­դան­շա­նով ի­րե­ղէն­ներ, իսկ պա­տաս­խա­նա­տու­նե­րուն կող­մէ տրուած բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րը պա­տա­նի ըն­թեր­ցող­նե­րուն ու­շադ­րու­թիւ­նը ա՛լ ա­ւե­լի լա­րեց Քոն­րա­տի ո­դի­սա­կա­նին վրայ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015