ՄԻԽԱՅԷԼ ԼԻՆՔԻ ՀԵՏ ԶՐՈՅՑ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ հիւ­րըն­կա­լեց ԵԱՀԿ-ի Ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու եւ մար­դու ի­րա­ւանց գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն Մի­խա­յէլ Լին­քը, որ շփում­ներ ու­նե­ցաւ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ող­ջու­նե­լով հիւ­րը՝ Նալ­պան­տեան դրա­կան գնա­հա­տեց այս գրա­սե­նեա­կին հետ հաս­տա­տուած հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը եւ Հա­յաս­տա­նի մէջ ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու բա­րե­փոխ­ման ուղ­ղու­թեամբ այս կա­ռոյ­ցին կող­մէ ցու­ցա­բե­րուող ա­ջակ­ցու­թիւ­նը։ Ըն­դու­նե­լու­թեան հա­մար շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նե­լով՝ Մի­խա­յէլ Լինք գո­հու­նա­կու­թեամբ նշեց, որ Հա­յաս­տա­նի եւ իր ղե­կա­վա­րած գրա­սե­նեա­կին մի­ջեւ հաս­տա­տուած են ար­դիւ­նա­ւէտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան նա­խըն­թաց­ներ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Նալ­պան­տեան կա­րե­ւո­րեց ԵԱՀԿ-ի այս գրա­սե­նեա­կին գոր­ծա­ռոյթ­նե­րը՝ ընտ­րու­թիւն­նե­րու դի­տարկ­ման, ընտ­րա­կան գոր­ծըն­թաց­նե­րու կա­տա­րե­լա­գործ­ման նպա­տա­կով խորհր­դա­տուու­թեան եւ օ­ժան­դա­կու­թեան տրա­մադր­ման, օ­րէնսդ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու վե­րա­բե­րեալ Հա­յաս­տա­նի պատ­կան պե­տա­կան մար­մին­նե­րուն հետ հաս­տա­տուած յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։ Ան շեշ­տեց, որ մի­ջազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու ա­ջակ­ցու­թեամբ Հա­յաս­տա­նի մէջ ի­րա­կա­նա­ցուած են ծա­ւա­լուն բա­րե­փո­խում­ներ։

Հան­դիպ­ման տե­ւո­ղու­թեան կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կուե­ցան Հա­յաս­տա­նի եւ ԵԱՀԿ-ի այս գրա­սե­նեա­կի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հար­ցե­րու շուրջ։

Չորեքշաբթի, Յուլիս 22, 2015