ԿԱՍԿԱԾԱՅԱՐՈՅՑ ՆՒՒԹԵՐ

Կիւմ­րիի մէջ տա­րե­մու­տին Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քին եօթ ան­դամ­նե­րը դա­ժա­նօ­րէն սպան­նած ռուս զի­նուո­րա­կան Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին հանգ­րուա­նին լայն ար­ձա­գանգ­նե­րը կը շա­րու­նա­կուին։ Ինչ­պէս ծա­նօթ է, վեր­ջերս Կիւմ­րիի մէջ, Ռու­սաս­տա­նի զի­նուո­րա­կան խա­րիս­խի տա­րած­քէն ներս, Հիւ­սի­սա­յին Կով­կա­սի ռու­սա­կան զօր­քե­րու կա­յա­զօ­րա­յին զի­նուո­րա­կան դա­տա­րա­նը ար­տագ­նայ նիստ մը գու­մա­րե­լով դա­տեց Վա­լե­րի Փեր­մեա­քո­վը։ Դա­սալ­քու­թեան եւ ա­պօ­րի­նի զէնք կրե­լու յան­ցանք­նե­րուն բե­րու­մով դատուած Փեր­մեա­քով են­թար­կուե­ցաւ տասը տա­րուան բան­տար­կու­թեան։ Այս դա­տա­վա­րու­թեան երկ­րորդ հանգ­րուա­նը, որ կը վե­րա­բե­րի բոյն ոճ­րա­գոր­ծու­թեան, պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ հայ­կա­կան կող­մը։

Փեր­մեա­քո­վի դա­տա­վա­րու­թեան ա­ռա­ջին փու­լին ա­ւար­տին՝ Ա­ւե­տի­սեան­նե­րու ըն­տա­նի­քի ի­րա­ւա­յա­ջորդ­նե­րուն փաս­տա­բան­նե­րը Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քե­ցին մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։ Ի­րա­ւա­բան­նե­րը զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն առ­ջեւ մեկ­նա­բա­նե­ցին ար­ձա­կուած դա­տավ­ճի­ռը եւ ը­սին, թէ ներ­կա­յա­ցու­ցած են միջ­նոր­դու­թիւն մը, որ­պէս­զի Փեր­մեա­քո­վի դէմ դա­տա­կան գործ մը եւս յա­րու­ցուի՝ սահ­մա­նը ա­պօ­րի­նի հա­տե­լու եւ յափշ­տա­կու­թիւն­նե­րու մե­ղադ­րան­քով։

Ընդ­հա­նուր առ­մամբ, փաս­տա­բան­նե­րը ընդգ­ծե­ցին, թէ դա­տա­վա­րու­թեան ըն­թաց­քին Փեր­մեա­քո­վի վար­քը կաս­կա­ծա­յա­րոյց կը նկա­տուի։

Փաս­տա­բան­նե­րը տա­կա­ւին պի­տի փոր­ձեն յստա­կաց­նել, թէ այդ հրե­շա­ւոր ոճ­րա­գոր­ծու­թեան ըն­թաց­քին Փեր­մեա­քով ա­ռան­ձի՞ն էր, թէ ոչ իր մօտ կար ու­րիշ անձ մը կամ կա­յին ու­րիշ­ներ։

Ներ­կա­յիս Վա­լե­րի Փեր­մեա­քով կը գտնուի Կիւմ­րիի ռու­սա­կան ռազ­մա­կա­յա­նի տա­րած­քէն ներս։ Իր փաս­տա­բա­նը տե­ղե­կա­ցու­ցած է, թէ ի­րեն դէմ ար­ձա­կուած վճի­ռը պի­տի չբո­ղո­քար­կուի։ Իսկ սպան­նու­թեան գոր­ծով դա­տա­վա­րու­թե­նէն վերջ ան ո՞ւր պի­տի կրէ իր պա­տի­ժը, ըստ փաս­տա­բա­նին, տա­կա­ւին յայտ­նի չէ։ Սա ար­դէն հե­տա­գայ քննար­կում­նե­րու նիւթ է։

 

 

 

 

 

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015