ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆՊԱՇՏՕՆԸ

Կը տե­ղե­կա­նանք, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիարք Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան այս օ­րե­րուն կը գտնուի քա­ղա­քիս մէջ։ Ան ան­ցեալ Եր­կու­շաբ­թի ժա­մա­նած է Պո­լիս, իր հետ ու­նե­նա­լով Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեա­նը, որ Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան կա­լուա­ծոց գրա­սե­նեա­կի տե­սուչն է։ Ե­շիլ­գիւ­ղի «Ա­թա­թիւրք» օ­դա­կա­յա­նին մէջ, յա­նուն Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին, զին­քը դի­մա­ւո­րած է Տ. Զա­քէոս Ծ. Վրդ. Օ­հա­նեան, որ իր այ­ցե­լու­թեան զա­նա­զան հանգրուան­նե­րուն ե­ղած է նաեւ Նո­րին Ա­մե­նա­պա­տուու­թեան հետ։

Մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, ինչ­պէս միշտ, այս ան­գամ եւս Մա­նու­կեան Պատ­րիարք «ան­պաշ­տօն» այ­ցե­լու­թիւ­նով մը ե­կած է Պո­լիս։ Ան եւ իր ըն­կե­րա­կի­ցը կ՚ի­ջե­ւա­նին Էլ­մա­տա­ղի «Տի­վան» պան­դո­կին մէջ։ Թէեւ Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չին կող­մէ դի­մա­ւո­րուած է հիւր Պատ­րիար­քը, սա­կայն ան իր կե­ցու­թեան օ­րե­րուն չէ այ­ցե­լած Պատ­րիար­քա­րան՝ ինչ որ միշտ կը պա­տա­հի իր այս «ան­պաշ­տօն» ո­րա­կուած այ­ցե­լու­թիւն­նե­րուն ըն­թաց­քին։ Այս օ­րե­րուն ան չէ տե­սակ­ցած նաեւ Պատ­րիար­քա­կան Ընդ­հա­նուր Փո­խա­նորդ Տ. Ա­րամ Արք. Ա­թէ­շեա­նի հետ, ո­րով­հե­տեւ ան ար­ձա­կուր­դի մեկ­նած է ար­տա­սահ­ման։

Դար­ձեալ մեր ստա­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով, ան­ցեա­լի մէջ  Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան պատ­կա­նած կա­լուած­նե­րու սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քը վե­րա­ձեռք­բե­րե­լու ո­րո­նում­նե­րով կը բա­ցատ­րուի հիւր Պատ­րիար­քին այ­ցե­լու­թեան շար­ժա­ռի­թը։ Յա­մե­նայն­դէպս, հա­ւաս­տի աղ­բիւր­նե­րէ մեր քա­ղած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րուն հա­մա­ձայն, այս մէկն ալ ո­րոշ չա­փով պատրուակ մը դար­ձած է, ո­րով­հե­տեւ Մա­նու­կեան Պատ­րիարք միայն ան­գամ մը տե­սակ­ցած է փաս­տա­բան­նե­րու հետ։ Այ­սինքն, ար­դէն ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն ստեղ­ծուած է այն տպա­ւո­րու­թիւ­նը, թէ Մա­նու­կեա­նի այ­ցե­լու­թեան շար­ժա­ռի­թը կա­լուած­նե­րու խնդի­րէն ան­դին ե­ղած է քա­ղա­քիս մէջ շուրջ մէկ շաբ-թըւան ար­ձա­կուրդ մը ան­ցը­նե­լը եւ իր բա­րե­կա­մա­կան շրջա­նա­կին հետ ժա­ման­ցը։ Փաս­տա­բան­նե­րու հետ հան­դիպ­ման ներ­կայ գտնուած է նաեւ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան։

Ծա­նօթ է, որ մին­չեւ մօ­տա­ւոր ան­ցեա­լը Ե­րու­սա­ղէ­մի Հա­յոց Պատ­րիար­քու­թեան կա­լուա­ծոց գրա­սե­նեա­կի տե­սուչն էր Հայր Բագ­րատ Պուր­ճէ­քեան, որ Սրբոց Յա­կո­բեանց միա­բա­նու­թեան շար­քե­րէն ներս ապ­րուած վեր­ջին վե­րի­վայ­րում­նե­րուն հե­տե­ւան­քով ներ­կա­յիս չէ­զո­քա­ցուած է վան­քէն ներս։ Ի­րեն փո­խա­րէն Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան կոչուած է այդ պաշ­տօ­նին եւ Պատ­րիար­քին կող­մէ կա­տա­ր-ւած այս քմա­հաճ կար­գադ­րու­թիւն­նե­րը ստուեր կ՚ա­ծեն նաեւ կա­լուած­նե­րու սե­փա­կան ի­րա­ւուն­քի հե­տապնդ­ման աշ­խա­տանք­նե­րու յա­ջոր­դա­կա­նու­թեան տե­սա­կէ­տէ։

Ըստ ե­րե­ւոյ­թին, Մա­նու­կեան Պատ­րիար­քի այս ա­ռեղ­ծուա­ծա­յին «ան­պաշ­տօն» Իս­թան­պուլ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րը հետզ­հե­տէ կը գաղտ­նա­զեր­ծուին եւ ի յայտ կու գայ այն ճշմար­տու­թիւ­նը, թէ ան քա­ղա­քիս մէջ վան­քի կա­լուած­նե­րու սե­փա­կա­նու­թեան ի­րա­ւուն­քին հե­տա­մուտ ըլ­լա­լէ ա­ւե­լի կը զբա­ղի հա­ճե­լի ժա­ման­ցով։

Նոյն­պէս մեր աղ­բիւր­նե­րուն հա­ղոր­դում­նե­րով, Տ. Նուր­հան Արք. Մա­նու­կեան եւ Տ. Պա­րէտ Ծ. Վրդ. Ե­րէ­ցեան վա­ղը ա­ռա­ւօտ հրա­ժեշտ պի­տի առ­նեն քա­ղա­քէս։

Շաբաթ, Օգոստոս 22, 2015