ՊԱՏՐԻԱՐՔԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԷ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ ԵՆԻԳԱԲՈՒԻ ՀԱՆՐԱՀԱՒԱՔԻՆ

Ե­նի­գա­բուի հրա­պար­կին վրայ, Կիրակի օր, տե­ղի ու­նե­ցաւ «Մի­լիո­նա­ւոր շունչ, ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ մէկ ձայն» խո­րագ­րեալ հան­րա­հա­ւա­քը, ո­րուն նպա­տակն էր վեր­ջին շրջան­նե­րուն պա­տա­հած ա­հա­բեկ­չա­կան շար­ժում­նե­րը վար­կա­բե­կել ու ընդ­դէմ ա­հա­բեկ­չու­թեան միաս­նա­կան ո­գին ամ­րաց­նել։ Հան­րա­հա­ւա­քին ի­րենց ներ­կա­յու­թիւ­նը բե­րին ու կոչեր ուղ­ղե­ցին՝ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղան, Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Իս­մէթ Եըլ­մազ եւ Վար­չա­պետ Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուն։ Սոյն հան­րա­հա­ւա­քին յա­նուն Պատ­րիար­քա­կան Ա­թո­ռին մաս­նակ­ցե­ցան Սուրբ Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան փոխ-ա­տե­նա­պետ Հեր­ման Պա­լեան եւ Ա­թո­ռա­նիստ Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պետ Հրանդ Մոս­կո­ֆեան։

 

Երեքշաբթի, Սեպտեմբեր 22, 2015