ՄԱՐՍԷՅԼԻ ՄԷՋ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍ

 Մար­սէյ­լի մէջ այս օ­րե­րուն տե­ղի կ՚ու­նե­նայ 2015-ի տա­րե­լի­ցին ձօ­նուած ցու­ցա­հան­դէս մը։ Հա­րիւ­րա­մեա­կի ո­գե­կո­չում­նե­րուն ծի­րէն ներս  կազ­մա­կեր­պուած ցու­ցա­հան­դէ­սին հո­վա­նա­ւոր­ներն են Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան եւ Մար­սէ­յլի մօտ Հա­յաս­տա­նի ա­ւագ հիւ­պա­տոս Վար­դան Սրմա­քէշ։ Կազ­մա­կեր­պիչ­ներն են Մար­սէյ­լի քա­ղա­քա­պե­տու­թիւ­նը, տեղ­ւոյն Պատ­մու­թեան թան­գա­րա­նը եւ ARAM հայ­կա­կան ըն­կե­րակ­ցու­թիւ­նը։ Հա­րիւր մե­ծա­դիր դի­ման­կար­նե­րու մա­տուց­մամբ՝ ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­նե­րուն կը բա­ցատ­րուի տա­րե­լի­ցին խոր­հուր­դը։  Ձեռ­նար­կի բաց­ման ներ­կայ գտնուե­ցան Մար­սէյ­լի քա­ղա­քա­պետ Ժան-Քլոտ Կո­տէն, քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն պաշ­տօ­նա­տար­ներ, քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ եւ ֆրան­սա­հայ դէմ­քեր։ 
                                                                                                                                                                                                                    

Երկուշաբթի, Մարտ 23, 2015