ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ Կա­թո­ղի­կո­սու­թեան տե­ղե­կա­տուա­կան գրա­սե­նեա­կը կը կազ­մա­կեր­պէ հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թիւն մը՝ հան­րու­թեան ներ­կա­յաց­նե­լու հա­մար Սի­սի եր­բեմ­նի կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի դա­տին զար­գա­ցում­նե­րը։ «Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չումն ու հա­տու­ցու­մը նոր հո­րի­զոն­նե­րու եւ մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց» ձեռ­նար­կին ժա­մա­նակ հրա­պա­րա­կա­յին դա­սա­խօ­սու­թեամբ հան­դէս պի­տի գայ ա­կա­նա­ւոր պատ­մա­բան Փրոֆ. Թա­նէր Աք­չամ։ Սար­քե­լի մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ժա­մա­նակ ե­լոյթ­ներ պի­տի ու­նե­նան մի­ջազ­գա­յին ա­տեան­նե­րու մօտ փաս­տա­բան Տքթ. Փա­յամ Ա­խա­ւան, Փրոֆ. Թա­նէր Աք­չամ, լի­բա­նա­նեան հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս Տքթ. Նո­րա Պայ­րաք­թա­րեան եւ կա­լուա­ծա­յին հար­ցե­րու փաս­տա­բան Տքթ. Ճէմ Սո­ֆուօղ­լու։ Պի­տի կա­յա­նայ նաեւ Թա­նէր Աք­չա­մի հան­դի­պու­մը ե­րի­տա­սար­դու­թեան հետ։ Յի­շեալ ձեռ­նար­կը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 30 Յու­նիս-1 Յու­նիս թուա­կան­նե­րուն, կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի «Կի­լի­կիա» թան­գա­րա­նին մէջ։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015