ՁԱԽ ՅԱՐՈՒԹԻ 65-ԱՄԵԱԿԸ

Սփիւռ­քա­հայ յայտ­նի ե­րա­ժիշտ ու եր­գիչ Յա­րութ Փամ­պուք­ճեան, որ յայտնի է Ձախ Յարութ անունով ալ, իր ծննդեան 65-ա­մեա­կին առ­թիւ, ինչ­պէս նաեւ հայ ե­րաժշ­տա­կան ա­րուես­տը ներ­կա­յաց­նե­լու ի­մաս­տով ու­նե­ցած նշա­նա­կա­լից ա­ւան­դին հա­մար պար­գե­ւատրուե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի վար­չա­պե­տի յու­շա­մե­տայ­լով։ Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեա­նի հետ ու­նե­ցած իր հան­դիպ­ման ժա­մա­նակ Յա­րութ Փամ­պուք­ճեան շնոր­հա­կա­լու­թիւն յայտ­նած է վար­չա­պե­տին՝ իր յիս­նա­մեայ բե­մա­կան գոր­ծու­նէու­թիւ­նը բարձր գնա­հա­տե­լուն հա­մար։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015