ՏՈՒՐՍՈՒՆ ՉԻՉԷՔԻ ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Զի­նեալ ու­ժե­րու նախ­կին գնդա­պետ Տուր­սուն Չի­չէք, որ ներ­կա­յիս դար­ձած է ՃՀՓ­-ի ե­րես­փո­խան, խոս­տո­վա­նե­ցաւ, որ բա­նա­կը 2000-ա­կան­նե­րու սկիզ­բէն հա­մա­ցան­ցա­յին յա­տուկ կայ­քեր հաս­տա­տած էր՝ նպա­տակ ու­նե­նա­լով վար­կա­բե­կել ԱՔ կու­սակ­ցու­թիւ­նը եւ ա­նոր կող­մէ հիմ­նուած կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ հա­յե­րը, քիւր­տերն ու Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէ­նի շար­ժու­մը։ «Զա­ման» կը հա­ղոր­դէ, որ բա­նա­կին թի­րա­խը ե­ղած են բո­լոր ազ­դե­ցիկ իս­լա­մա­կան գոր­ծիչ­նե­րը։

Երեքշաբթի, Յունիս 23, 2015