ՄԵՍՈՒՏ ՊԱՐԶԱՆԻ ԱՅՍՕՐ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Հիւ­սի­սա­յին Ի­րա­քի քրդա­կան ինք­նա­վա­րու­թեան ղե­կա­վար Մե­սուտ Պար­զա­նի այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Թուր­քիոյ մէջ։ Մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ ան կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։

Տե­ղա­կան մա­մու­լը կը մատ­նան­շէ, որ Մե­սուտ Պար­զա­նիի այ­ցե­լու­թիւ­նը կը զու­գա­դի­պի այն­պի­սի ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մը, երբ շատ նուրբ ի­րա­դար­ձու­թիւն­ներ կ՚ապ­րուին Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ։ Ար­դա­րեւ, նե­րա­կա­յիս շրջա­նա­ռու­թեան մէջ կը գտնուին  զա­նա­զան լսում­ներ, ըստ ո­րոնց Թուր­քիոյ կող­մէ քա­ջա­լե­րուած խմբա­ւո­րում­ներ կը պատ­րաս­տուին ձեռ­նար­կել գոր­ծո­ղու­թեան մը՝ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւոր­ման հսկո­ղու­թեան տակ գտնուող Ճե­րապ­լու­սը ետ առ­նե­լու հա­մար։ Բաց աս­տի, Հա­սե­քէի մէջ ՓԵՏ-ԵՓԿ-ի զօր­քե­րուն եւ Սու­րիոյ ղե­կա­վա­րու­թեան բա­նա­կին մի­ջեւ կ՚ապ­րուին սաս­տիկ բա­խում­ներ։

Երեքշաբթի, Օգոստոս 23, 2016