ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՆԳԱՄ ՀԱՅ ՄԸ ԶՈՀՈՒԱԾ

Հա­լէ­պի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն սաստ­կա­ցած են բռնու­թիւն­նե­րը։ Քա­ղա­քի քա­նի մը շրջան­նե­րէն ներս ապրուած ա­հա­ւոր ռմբա­կո­ծում­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ ու­նե­ցած են ա­ղի­տա­լի հե­տե­ւանք­ներ։ Այս պայ­ման­նե­րուն ներ­քեւ, ե­րէ­կուան դէպ­քե­րուն հայ մըն ալ զոհ գնաց Հա­լէ­պի մէջ։

«Գան­ձա­սար» շա­բա­թա­թեր­թի աղ­բիւր­նե­րը վկա­յա­կո­չե­լով՝ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թիւ­նը տե­ղե­կա­ցուց, որ ե­րէ­կուան դէպ­քե­րուն հե­տե­ւան­քով մա­հա­ցած է Վար­դան Մոմ­ճեան։

2012 թուա­կա­նի ամ­րան ա­միս­նե­րէն ի վեր Հա­լէ­պի մէջ սաս­տիկ բա­խում­ներ կ՚ըն­թա­նան Սու­րիոյ կա­ռա­վա­րա­կան ու­ժե­րուն եւ զի­նեալ խմբա­ւո­րում­նե­րուն մի­ջեւ։ Քա­ղա­քը կը գտնուի եր­կու կող­մե­րու ալ թի­րա­խին ու ցարդ այն­տեղ չեն դադ­րած բա­խում­ներն ու ա­նոնց­մով պայ­մա­նա­ւո­րուած մարդ­կա­յին ող­բեր­գու­թիւ­նը։ ՄԱԿ-ի տուեալ­նե­րով, Սու­րիոյ առ­կայ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մօ­տա­ւո­րա­պէս չորս տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին զո­հե­րուն թի­ւը գե­րա­զան­ցած է 220 հա­զա­րի սահ­մա­նը։ Այս ամ­բող­ջին մէջ բա­խում­նե­րուն զոհ գա­ցած հա­յե­րուն թիւն ալ գե­րա­զան­ցած է հա­րիւրը։

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2015