ՀԲԸՄ-Ի 88-ՐԴ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՊԻՏԻ ԸՆԴԳՐԿԷ ԶՐՈՅՑՆԵՐՈՒ ՇԱՐՔ ՄԸՀայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) 88-րդ ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րը հա­սած են վեր­ջին փու­լին։ Հա­յաս­տա­նի մէջ 27 Մարտ-6 Ապ­րիլ թուա­կան­նե­րուն պի­տի գու­մա­րուի ՀԲԸՄ-ի ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վը, ո­րու ծրա­գի­րը ըն­թա­ցիկ քննար­կում­նե­րուն ա­ռըն­թեր պի­տի ընդգր­կէ եր­կու կա­րե­ւոր ձեռ­նարկ։

ՀԲԸՄ-ի Հա­յաս­տա­նի մաս­նա­ճիւ­ղի աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ձեռ­նարկ­նե­րէն մին է Ապ­րի­լի 4-ի ե­րե­կո­յեան նա­խա­տե­սուած հան­դի­սա­ւոր հա­մեր­գը։ Ե­րե­ւա­նի Օ­փե­րա­յի եր­դի­քին տակ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ այս ե­րե­կոյ­թը, որ պի­տի հա­մախմ­բէ հա­մա­գու­-

մա­րի մաս­նա­կից­նե­րը, Հա­յաս­տա­նի ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը եւ այլ հիւ­րեր։

Միւս ձեռ­նար­կը կը կո­չուի «ՀԲԸՄ զրոյց­ներ»։ Այս կա­րե­ւոր ձեռ­նար­կը զրոյց­նե­րու շարք մըն է՝ ընդ­հա­նուր քննարկ­ման հար­թակ մը ստեղ­ծե­լու հե­տա­մուտ։ Կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րը այս շար­քով որ­դեգ­րած են մաս­նա­կից­նե­րը ո­գե­ւո­րե­լու, ներշն­չե­լու նպա­տա­կը, նաեւ ներգ­րա­ւե­լու ազ­գի զար­գաց­ման շուրջ գա­ղա­փար­ներ ու ծրագ­րեր ա­ռա­ջար­կե­լու, ա­նոնց ի­րա­գործ­ման ու­ղի­նե­րը մշա­կե­լու գոր­ծին մէջ։ Սոյն զրոյց­նե­րուն շրջագ­ծով ե­լոյթ­ներ պի­տի ու­նե­նան Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի կամ օ­տար հսկայ կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու, հիմ­նարկ­նե­րու, պե­տա­կան կամ մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ Ա­ռա­ջին զրոյ­ցը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ապ­րի­լի 1-ին, «Ա» դպրո­ցին մէջ, «Մարդ­կա­յին նե­րու­ժը Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ» նիւ­թին շուրջ։ Ապ­րի­լի 2-ին, Հա­յաս­տա­նի Ա­մե­րի­կեան հա­մալ­սա­րա­նին մէջ նա­խա­տե­սուած երկ­րորդ զրոյ­ցին նիւ­թը պի­տի ըլ­լայ՝ «Հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թեան կերտ­ման մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը»։ «UWC Դի­լի­ջան» մի­ջազ­գա­յին դպրո­ցի հա­մա­լի­րէն ներս Ապ­րի­լի 3-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ եր­րորդ զրոյ­ցը՝ «Հա­յու­թեան մի­ջազ­գա­յին դիր­քե­րու ամ­րապն­դում» նիւ­թին շուրջ։

Այս քննար­կում­նե­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րեն ՀԲԸՄ-ի 88-րդ հա­մա­գու­մա­րի ներ­կա­նե­րը, ինչ­պէս նաեւ Հա­յաս­տա­նէն շա­հագր­գիռ ան­ձեր։

«Մարդ­կա­յին նե­րու­ժը Հա­յաս­տա­նի եւ Սփիւռ­քի մէջ» խո­րագ­րեալ քննարկ­ման հիմ­նա­կան ա­տե­նա­խօս­նե­րը պի­տի ըլ­լան Ա­րամ Սա­լա­թեան, Ար­մէն Տէր-Կիւ­րե­ղեան, Ե­ւա Հիւ­սեան, Տ. Մես­րոպ Քհնյ. Ա­րա­մեան եւ Սեմ Սի­մո­նեան։

«Հայ­կա­կան պե­տա­կա­նու­թեան կերտ­ման մար­տահ­րա­ւէր­նե­րը» խո­րագ­րեալ քննարկ­ման հիմ­նա­կան ա­տե­նա­խօս­նե­րը պի­տի ըլ­լան Ար­մէն Յա­րու­թիւ­նեան, Ար­փի Պա­լեան, Տ. Բագ­րատ Եպսկ. Գալս­տա­նեան (Մայր Ա­թոռ Սուրբ Էջ­միած­նի Ե­կե­ղե­ցա­կան հա­յե­ցա­կար­գա­յին հար­ցե­րու գրա­սե­նեա­կի տնօ­րէն), Վի­գէն Սարգ­սեան (Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար) եւ Տա­րօն Ա­ճէ­մօղ­լու (տնտե­սա­գէտ, MIT)։

«Հա­յու­թեան մի­ջազ­գա­յին դիր­քե­րու ամ­րապն­դում» խո­րագ­րեալ քննարկ­ման հիմ­նա­կան ա­տե­նա­խօս­նե­րը պի­տի ըլ­լան Թիմ Սթրէյթ, Ռու­բէն Վար­դա­նեան, Վազ­գէն Գա­լայ­ճեան եւ Վիք­թո­րիա Աս­լա­նեան։

Այս քննար­կում­նե­րուն մաս­նակ­ցե­լու հա­մար կազ­մա­կեր­պիչ­նե­րուն կող­մէ սահ­մա­նուած է ար­ձա­նագ­րու­թեան ժամ­կէտ։

Երեքշաբթի, Մարտ 24, 2015