ՎԵՆԵՏԻԿԻ ՄԷՋ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Վե­նե­տի­կի մէջ այ­սօր պի­տի ներ­կա­յա­ցուի Մեծ ե­ղեռ­նի վե­րա­բե­րեալ բե­մադ­րու­թիւն մը՝ «Ա­րե­ւե­լեան կողմ­նաշ­խար­հի խա­ղա­ղու­թիւն թող ըլ­լայ» խո­րագ­րով։

Բե­մադ­րու­թիւ­նը նա­խա­ձեռ­նած է Մխի­թա­րեան միա­բա­նու­թիւ­նը, ո­րուն ա­ջակ­ցած են բա­րե­րար­ներ՝ Ժո­զէֆ եւ Ճեն­նի Ու­ղուր­լուեան­նե­րը։ Ներ­կա­յաց­ման բե­մադ­րիչն է Մար­քօ Պել­լու­սի, իսկ մաս­նա­կից­նե­րէն մէկն ալ՝ Օթ­թա­վիա Փի­քո­լօ, որ 1970-ին Քան­նի փա­ռա­տօ­նին մրցա­նակ ստա­ցած է կա­նա­ցի լա­ւա­գոյն դե­րա­կա­տա­րու­թեան հա­մար։

Բե­մադ­րու­թեան հե­ղի­նակ­նե­րը ի­րենց պատ­կե­րա­ցու­մը կը ներ­կա­յաց­նեն 1915-ին սկսած դէպ­քե­րուն վե­րա­բե­րեալ։ Կը ներ­կա­յա­ցուին ա­կա­նա­տես­նե­րու յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը՝ հա­տուած­ներ հայ, թուրք եւ գեր­մա­նա­ցի հե­ղի­նակ­նե­րէ, ինչ­պէս նաեւ հայ­կա­կան եւ թրքա­կան ժո­ղովր­դա­կան եր­գեր։ Բե­մադ­րու­թեան նիւ­թը ո՛չ միայն յի­շո­ղու­թեան ներ­կա­յա­ցում մըն է, այ­լեւ՝ երկ­խօ­սու­թեան մթնո­լորտ ստեղ­ծե­լու փորձ։ Բե­մադ­րու­թեան պի­տի մաս­նակ­ցին տու­տու­կա­հար Ա­րամ Ի­փէք­ճեան, ինչ­պէս նաեւ «Գաս­պար Ե­թէս» ձայ­նա­յին հա­մոյ­թը՝ Ճաս­տին Ռա­փա­չո­լիի ղե­կա­վա­րու­թեամբ։

Չորեքշաբթի, Յունիս 24, 2015