ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐՈՒ ՀԵՏ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան շա­բա­թա­վեր­ջին Գե­ղար­քու­նի­քի եւ Կո­տայ­քի մար­զե­րուն մէջ այ­ցե­լու­թիւն­ներ տուաւ ե­րի­տա­սար­դա­կան ճամ­բար­նե­րուն։ Ծաղ­կա­ձո­րի մար­զա­կան խա­րիս­խէն ներս ան հիւ­րըն­կա­լուե­ցաւ «Միու­թիւն-2015. Յաղ­թա­նա­կի ժա­ռան­գորդ­ներ» մի­ջազ­գա­յին ե­րի­տա­սար­դա­կան կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու կրթա­կան ռազ­մա­մար­զա­կան մրցոյթ-հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րուն կող­մէ։ Հարկ է նշել, որ այս հա­ւա­քը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Օ­գոս­տո­սի 28-ը։

Նոյն­պէս Ծաղ­կա­ձո­րի մէջ Սերժ Սարգ­սեան այ­ցե­լեց Հա­յաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան հիմ­նադ­րա­մին կող­մէ կազ­մա­կեր­պուած «Բա­զէ-2015» հա­մա­հայ­կա­կան ե­րի­տա­սարդա­կան հա­ւա­քին։

Սերժ Սարգ­սեան Սե­ւա­նի մէջ ալ այ­ցե­լեց «Միա­սին» ե­րի­տա­սար­դա­կան շարժ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ կազ­մա­կեր­պուած «Միա­սին-2015» հա­մա­հայ­կա­կան ե­րի­տա­սար­դա­կան կրթա­կան ֆո­րու­մի վրա­նա­յին ճամ­բա­րը։

Բաց աս­տի, Ծո­վի­նար գիւ­ղին մէջ ան այց մը տուաւ «Պա­տա­նի երկ­րա­պահ» կա­ռոյ­ցի ա­մառ­նա­յին ճամ­բա­րը։

Իւ­րա­քան­չիւր հանգ­րուա­նին Սերժ Սարգ­սեան ան­մի­ջական մթնո­լոր­տի մը մէջ զրու­ցեց ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն հետ ու պա­տաս­խա­նեց ա­նոնց զա­նա­զան հար­ցում­նե­րուն։ Ըստ ի­րեն, ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հին մէջ կան բա­զում դժուա­րու­թիւն­ներ, ո­րոնք կրնան յաղ­թա­հա­րուիլ հա­մատեղ ջան­քե­րով։ «Աշ­խար­հի ա­մե­նա­լաւ բա­նը ե­րի­տասարդ ըլ­լալն է։ Վա­յե­լե­ցէք այս բնու­թիւ­նը, վա­յե­լե­ցէք ի­րա­րու ջեր­մու­թիւ­նը, մարտ­կո­ցի պէս կու­տա­կե­ցէք ու­ժանիւթ, որ­պէս­զի կա­րե­նաք եր­թալ եւ լաւ գոր­ծեր կա­տա­րել։ Յա­ջո­ղու­թիւն կը մաղ­թեմ», ը­սաւ Սերժ Սարգ­սեան ե­րի­տա­սարդ­նե­րու հետ զրու­ցե­լու ժա­մա­նակ։

Այցելութիւններուն ընթացքին Սերժ Սարգսեանին ընկերացաւ նաեւ Հայաստանի Պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեան։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015