ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ ՈՒ ԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԸ ՊԱՐԳԵՒԱՏՐԵՑ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄՐՑԱՇԱՐՔԵՐՈՒ ԴԱՓՆԵԿԻՐ ՄԱՐԶԻԿՆԵՐՆ ՈՒ ԻՐԵՆՑ ՄԱՐԶԻՉՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Կրթու­թեան ու գի­տու­թեան նա­խա­րար Ար­մէն Ա­շո­տեան նա­խըն­թաց օր Ե­րե­ւա­նի մէջ պար­գեւատ­րեց վեր­ջերս տե­ղի ու­նե­ցած Միջ­հա­մալ­սա­րա­նա­կան հա­մաշ­խար­հա­յին մարմ­նա­մար­զի մրցա­շար­քե­րուն մէջ յա­ջո­ղու­թիւն ար­ձա­նագ­րած հայ մար­զիկ­ներն ու ա­նոնց մար­զիչ­նե­րը։ Հարկ է նշել, որ Ար­մէն Ա­շո­տեան միեւ­նոյն ժա­մա­նակ նա­խա­գահն է Հա­յաս­տա­նի Ու­սա­նո­ղա­կան մար­զա­կան դաշ­նակ­ցու­թեան։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, Ար­մէն Ա­շո­տեան հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին յայտ­նեց, թէ մօ­տէն կը հե­տե­ւի ու­սա­նող մար­զիկ­նե­րու ե­լոյթ­նե­րուն ու կը հպար­տա­նայ ա­նոնց յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րով։ Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն գործադ­րուած ջան­քե­րուն շնոր­հիւ ար­ձա­նագ­րուած են նոր նուա­ճում­ներ ու­սա­նո­ղա­կան մար­զա­ձե­ւե­րուն մէջ։ Թէեւ երկ­րի հա­մալ­սա­րան­նե­րէն ներս են­թա­կա­ռու­ցուածք­նե­րու ի­մաս­տով առ­կայ են դժուա­րու­թիւն­ներ, սա­կայն հայ մար­զիկ­նե­րը կը յա­ջո­ղին ա­պա­հո­վել, որ երկ­րի դրօ­շը ծա­ծա­նի աշ­խար­հի զա­նա­զան եր­կիր­նե­րուն մէջ։ «Նպա­տա­կաս­լաց եւ աշ­խա­տա­սէր մար­դը յա­ջո­ղու­թեան կը հաս­նի իր զբա­ղած բո­լոր գոր­ծե­րուն մէջ», ը­սաւ Ա­շո­տեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ իր գլխա­ւո­րած նա­խա­րա­րու­թիւ­նը պատ­րաստ է հե­տա­գա­յին եւս լա­ւա­գոյն պայ­ման­նե­րը ըն­ձե­ռել հա­մալ­սա­րա­նա­կան մար­զիկ­նե­րու ու­սում­նա­կան ու մար­զա­կան նո­րա­նոր յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րուն նպաս­տե­լու հա­մար։

Ըն­դու­նե­լու­թեան ըն­թաց­քին պա­տուոյ գրեր յանձնուե­ցան դափ­նե­կիր մար­զիկ­նե­րուն եւ խում­բե­րուն։ Խրա­խու­սա­կան պար­գեւ­նե­րուն ա­ռըն­թեր շնոր­հուե­ցան նաեւ դրա­մա­կան պար­գեւ­ներ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015