ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒԱԾ

Հա­յաս­տա­նի մէջ սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու գոր­ծըն­թա­ցը կը հա­սուն­նայ փուլ առ փուլ։ Ե­րէկ, Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան Ազ­գա­յին ժո­ղով ու­ղար­կեց սահ­մա­նադ­րու­թեան փո­փո­խու­թիւն­նե­րուն նա­խա­գի­ծը։ Այդ նա­խա­գի­ծը մշակուած է նա­խա­գա­հին ա­ռըն­թեր Սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու մաս­նա­գի­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վին կող­մէ։ Այդ յանձ­նա­ժո­ղո­վի ան­դամ­նե­րէն Վար­դան Պօ­ղո­սեան Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ խորհր­դա­րա­նի մօտ պաշ­տօ­նա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ նշա­նա­կուած է՝ սահ­մա­նադ­րա­կան բա­րե­փո­խում­նե­րու հար­ցե­րով։

Կը նա­խա­տե­սուի, որ այս շաբ­թուը­նէ սկսեալ Նախագահ Սերժ Սարգ­սեան քա­ղա­քա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ խորհր­դակ­ցու­թիւն­ներ ու­նե­նայ՝ սահ­մա­նադ­րու­թեան բա­րե­փո­խում­նե­րու նա­խագ­ծին մէջ որ­դեգ­րուած ո­րո­շում­նե­րուն կա­պակ­ցու­թեամբ։

Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ Սերժ Սարգ­սեան յանձ­նա­րա­րած է, որ­պէս­զի մաս­նա­գի­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վը շա­րու­նա­կէ երկ­խօ­սու­թիւ­նը Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի «Ժո­ղովրդա­վա­րու­թիւն՝ ի­րա­ւուն­քի մի­ջո­ցաւ» մարմ­նին (Վե­նե­տի­կի յանձ­նա­ժո­ղով) հետ։ Այս վեր­ջի­նը սկզբնա­կան իր կար­ծի­քին մէջ ներ­կա­յա­ցու­ցած է զա­նա­զան հար­ցեր, ո­րոնց ա­ռըն­չու­թեամբ տա­կա­ւին չեն գտնուած փո­խա­դարձ հա­մա­ձայ­նե­ցուած լու­ծում­ներ։

Նոր սահմանադրութեան նախագծին խորհրդարան ուղարկուիլը համընկնեցաւ այն շաբաթավերջին, երբ Հայաստանի մէջ նշուեցաւ անկախութեան հռչակագրին 25-ամեայ յոբելեանը, անշուշտ, բազում վէջերու մթնոլորտին մէջ։

Երկուշաբթի, Օգոստոս 24, 2015