ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԾԱՒԱԼՆԵՐԸ ԳԵՐԱԶԱՆՑ

Հա­յաս­տա­նէն թարմ պտուղ-բան­ջա­րե­ղէ­նի ար­տա­հան­ման ծա­ւալ­նե­րը ա­ռայժմ կը  գե­րա­զան­ցեն նա­խորդ ամ­բողջ տա­րուան ընդ­հա­նուր ցու­ցա­նի­շը:

Ըստ Հա­յաս­տա­նի Գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րա­րի տե­ղա­կալ Ռո­պերթ Մա­կա­րեա­նի, այս տա­րի կը նա­խա­տե­սուի պտուղ-բան­ջա­րե­ղէ­նի ար­տա­հան­ման ծա­ւալ­նե­րը հասց­նել 120 հա­զար թո­նի: «Այս պա­հու դրու­թեամբ ար­դէն ար­տա­հա­նուած է 85 հա­զար 326 թոն թարմ պտուղ-բան­ջա­րե­ղէն: Նա­խորդ տա­րի ընդ­հա­նուր տա­րուան ըն­թաց­քում 76 հա­զար 700 թոն թարմ պտուղ-բան­ջա­րե­ղէն ար­տա­հա­նուած էր, իսկ նա­խորդ տա­րուան այս ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծին՝ 49 հա­զար 800 թոն: Այ­սինքն՝ շեշ­տա­կի աճ ար­ձա­նագ­րած ենք ար­տա­հան­ման ո­լոր­տէն ներս», ը­սած է փոխ-նա­խա­րա­րը:

Ծի­րա­նի ար­տա­հան­ման ա­ռու­մով Մա­կա­րեան նշած է, որ չնա­յած վատ կան­խա­տե­սում­նե­րուն, ծի­րա­նի ար­տա­հան­ման գոր­ծըն­թա­ցը տա­կա­ւին կը շա­րու­նա­կուի: «Ան­ցեալ տա­րուան մա­կար­դա­կին հա­մա­րեայ հա­սած ենք ծի­րա­նի ար­տա­հան­ման ա­ռու­մով: Նա­խորդ տա­րի այս ժա­մա­նա­կա­հա­տուա­ծին ար­տա­հա­նուած էր 20 հա­զար 855 թոն ծի­րան, այ­սօ­րուան դրու­թեամբ՝ 19 հա­զար 257 թոն ար­դէն ար­տա­հա­նուած է Հան­րա­պե­տու­թե­նէն: Գի­նե­րը ան­ցեալ տա­րուան հա­մե­մատ բա­ւա­կա­նին բարձր են», յայտ­նած է Մա­կա­րեան:

Ա­նոր տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ար­տա­հան­ման մեծ մա­սը՝ 85 տո­կո­սը, բա­ժին հա­սած է Ռու­սաս­տա­նի (73 հա­զար 300 թոն): Վրաս­տան ար­տա­հա­նուած է 7400, Սպի­տակ Ռու­սիա՝ 4270, Ի­րաք՝ 267, Ա­րա­բա­կան Միա­ցեալ Է­մի­րու­թիւն­ներ՝ 60 թոն թարմ պտուղ-բան­ջա­րե­ղէն:

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 24, 2016