ՃՕ ՊԱՅՏԸՆ ԱՆԳԱՐԱՅԻ ՄԷՋ

Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ մայ­րա­քա­ղաք Ան­գա­րա­յի մէջ, ուր կը հիւ­րըն­կա­լուի ա­մե­նա­բարձր մա­կար­դա­կի վրայ։ 15 Յու­լի­սի զի­նեալ յե­ղաշրջ­ման ձա­խող փոր­ձէն քա­ռա­սուն օր վերջ Ճօ Պայ­տըն կ՚այ­ցե­լէ Թուր­քիա։ Միօ­րեայ այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ան կը տե­սակ­ցի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի եւ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի հետ։ Ճօ Պայ­տըն կ՚այ­ցե­լէ նաեւ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղով, որ ռմբա­կո­ծուած էր ձա­խող պե­տա­կան հա­րուա­ծին ըն­թաց­քին։ Ան­գա­րա­յի մէջ նա­խա­տե­սուած է նաեւ ԱՄՆ-ի փոխ-նա­խա­գա­հին մամ­լոյ ա­սու­լի­սը։

Ա­մե­րի­կեան կող­մը ա­ռա­ջին հեր­թին թէեւ զօ­րակ­ցու­թեան բնոյթ մը կը վե­րագ­րէ Ճօ Պայ­տը­նի ներ­կայ այ­ցե­լու­թեան, սա­կայն թրքա­կան աղ­բիւր­նե­րը կը շեշ­տեն, որ ՖԵ­ԹԷՕ-ի հար­ցին շուրջ Ան­գա­րա­յի ան­հանգս­տու­թիւ­նը պի­տի յանձ­նուի իր նկա­տառ­ման։ Ծա­նօթ է, որ ձա­խող պե­տա­կան հա­րուա­ծը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած ա­հա­բեկ­չա­կան զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցի՝ ՖԵ­ԹԷՕ-ի պա­րա­գու­լուխ Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէն եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր կը բնա­կի Փեն­սիլ­վա­նիոյ մէջ, ԱՄՆ։ Ներ­կա­յիս Թուր­քիա յա­մա­ռօ­րէն կը պա­հան­ջէ Ֆեթ­հուլ­լահ Կիւ­լէ­նի ար­տա­յանձ­նու­մը։ Ա­մե­րի­կեան կող­մին հետ բո­լոր մա­կար­դակ­նե­րու վրայ շփում­ներ յա­ռաջ կը տա­րուին։ Ճօ Պայ­տը­նի այ­ցե­լու­թեան ըն­թաց­քին ալ օ­րա­կար­գի թիւ մէկ խնդի­րը պի­տի ըլ­լայ այս մէ­կը։ Պայ­տը­նի այ­ցե­լու­թեան օ­րը կը զու­գա­դի­պի ԱՄՆ-ի Ար­տա­քին գոր­ծոց եւ ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րէն բարձ­րաս­տի­ճան չորս դի­ւա­նա­կալ­նե­րու Ան­գա­րա­յի շփում­նե­րուն։

Տե­ղա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դում­նե­րով, թրքա­կան կող­մը ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի հար­ցին շրջագ­ծով ե­րեք ա­ռանցք­նե­րէ բաղ­կա­ցեալ թղթած­րար մը պի­տի ներ­կա­յաց­նէ Ճօ Պայ­տը­նի նկա­տառ­ման։ Այդ ա­ռանցք­նե­րէն մին է ՖԵ­ԹԷՕ-ն եւ Կիւ­լէ­նի Թուր­քիա ար­տա­յանձն­ման հար­ցը։ Միւս եր­կու ա­ռանցք­նե­րը կը հան­դի­սա­նան «Ի­րաք-Շա­մի Իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մը եւ ան­ջա­տո­ղա­կան ա­հա­բեկ­չա­կան ՓՔՔ կազ­մա­կեր­պու­թիւնն ու Սու­րիոյ իր շա­ռա­ւի­ղը ՓԵՏ-ն։ Ա­մե­րի­կեան կող­մը, մաս­նա­ւո­րա­պէս Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի շրջագ­ծով, կը յայ­տա­րա­րէ՝ որ կը գի­տակ­ցի Թուր­քիոյ զգայ­նու­թիւն­նե­րուն ՓԵՏ-ի եւ ՓՔՔ­-ի ուղ­ղու­թեամբ։ Թրքա­կան կող­մը ներ­կա­յիս կը պատ­րաս­տուի Ճօ Պայ­տը­նի նկա­տառ­ման յանձ­նել իր գործ­նա­կա­նու­թեան ակն­կա­լու­թիւ­նը։ Ար­դա­րեւ, այդ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րուն հա­մա­հունչ գործ­նա­կան քայ­լեր չեն առ­նուիր Ո­ւա­շինկ­թը­նի կող­մէ։ 

Չորեքշաբթի, Օգոստոս 24, 2016