ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՃԱՌԻ ՇՐՋԱՆԱՒԱՐՏՆԵՐՈՒՆ ԵՐՐՈՐԴ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖՈՐՈՒՄԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ ԵՐԵՒԱՆԻ ՄԷՋ

Ե­րե­ւա­նի մէջ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Մոս­կուա­յի Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան կա­ճա­ռի շրջա­նա­ւարտ­նե­րու եր­րորդ մի­ջազ­գա­յին ֆո­րու­մը։ Աշ­խար­հի շուրջ յի­սուն եր­կիր­նե­րէն ա­ւե­լի քան ե­րեք հա­րիւր մաս­նա­կից­ներ ներ­կայ գտնուե­ցան այս ֆո­րու­մին, ո­րուն ներ­կայ էր նաեւ յի­շեալ կա­ճա­ռի վե­րա­տե­սու­չը՝ ա­կա­դե­մի­կոս Ա­նա­թո­լի Թոր­քու­նով։ Ֆո­րու­մի բաց­ման հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թեան ըն­թաց­քին ե­լոյթ­նե­րով հան­դէս ե­կան Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան եւ Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան։ Շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ֆո­րու­մի մաս­նա­կից­նե­րուն ող­ջոյ­նի խօս­քով մըն ալ դի­մեց ա­կա­դե­մի­կոս Ա­նա­թո­լի Թոր­քու­նով։

Հարկ է նշել, որ Մոս­կուա­յի Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան կա­ճա­ռը շատ կա­րե­ւոր կրթա­կան հաս­տա­տու­թիւն մըն է դի­ւա­նա­գէտ­նե­րու պատ­րաս­տու­թեան բնա­գա­ւա­ռէն ներս։ Այդ կա­ճա­ռի շրջա­նա­ւարտ­նե­րուն մի­ջեւ կը գտնուին աշ­խար­հի բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րու ազ­դու պե­տա­կան գոր­ծիչ­ներ։ Ե­րե­ւա­նի ֆո­րու­մին ըն­թաց­քին քննար­կուե­ցան տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին եւ հա­մաշ­խար­հա­յին բնոյ­թով շարք մը հար­ցեր, ո­րոնք ներ­կա­յիս ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կը զբա­ղեց­նեն մի­ջազ­գա­յին օ­րա­կար­գը։

Այս ֆո­րու­մին զու­գա­հեռ Ե­րե­ւա­նի մէջ նշուե­ցաւ նաեւ շատ յատ­կան­շա­կան յո­բե­լեան մը։ Այս­պէս, բա­ցու­մը կա­տա­րուե­ցաւ Մոս­կուա­յի Ա­րե­ւե­լեան լե­զու­նե­րու «Լա­զա­րեան» ճե­մա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 200-ա­մեա­կին ձօ­նուած յո­բե­լե­նա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին բա­ցու­մը։ Նոյն առ­թիւ «Հայ­փոստ»ի կող­մէ թո­ղար­կուած դրոշ­մա­թուղ­թերն ալ կնքուե­ցան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւ­նով մը։ Յո­բե­լե­նա­կան դրոշ­մա­թուղ­թե­րուն վրայ կնիք­ներ դրին Ե­դուարդ Նալ­պան­տեան, Ա­նա­թո­լի Թոր­քու­նով եւ այլ պաշ­տօ­նա­տար­ներ։ Հարկ է նշել, որ «Լա­զա­րեան» ճե­մա­րա­նի պատ­մա­կան փա­ռա­ւոր շէն­քին մէջ ներ­կա­յիս խարս­խուած է Մոս­կուա­յի մօտ Հա­յաս­տա­նի դես­պա­նու­թիւ­նը։

Մինչ այդ, շրջա­նա­ւարտ­նե­րու ֆո­րու­մին ըն­թաց­քին ա­կա­դե­մի­կոս Ա­նա­թո­լի Թոր­քու­նով Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նին յանձ­նեց Մոս­կուա­յի Մի­ջազ­գա­յին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու պե­տա­կան կա­ճա­ռի մե­տայ­լը։

Հարկ է նշել, որ ֆո­րու­մի մաս­նա­կից­նե­րը յար­գան­քի այ­ցե­լու­թիւն մը տուին նաեւ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը։

Միւս կողմէ, Սերժ Սարգսեան երէկ Անաթոլի Թորքունովը առանձնապէս ալ հիւրընկալեց նախագահական ապարանքին մէջ, ուր զինքը պարգեւատրեց Հայաստանի Հանրապետութեան Պատուոյ շքանշանով։

Շաբաթ, Հոկտեմբեր 24, 2015