«ՀԱՐԻՒՐ ԵՐԿՎԱՅՐԿԵԱՆ»

Հա­յաս­տա­նի մէջ հա­սա­րա­կա­կան հար­թու­թեան վրայ եւս կ՚ըն­թա­նան 2015-ի ո­գե­կո­չում­նե­րը։ Այս շրջագ­ծով «Մե­տիա­մաքս» եւ «Վի­վա­Սել»  ըն­կե­րու­թիւն­նե­րը հա­մա­տեղ ձեռ­նար­կած են «100 երկ­վայր­կեան» նա­խագ­ծին։

«Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, ե­րէկ Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պուած հա­ւա­քոյ­թով մը ծա­նօ­թա­ցուե­ցաւ այս ծրա­գի­րը։ «100 երկ­վայր­կեան»ի կա­պակ­ցու­թեամբ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կան «Մե­տիա­մաքս»ի տնօ­րէն Ա­րա Թա­դէո­սեան եւ «Վի­վա­Սել»ի ընդ­հա­նուր տնօ­րէն Ռալֆ Եի­րի­կեան։ Ներ­կայ էր նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գա­հի աշ­խա­տա­կազ­մի ղե­կա­վար Վի­գէն Սարգ­սեան, որ միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը հա­մա­կար­գէ 2015-ի մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու պե­տա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի աշ­խա­տան­քը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 25, 2015