ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԲԱՆԱՁԵՒ ՄԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՎ ՃԱՆՉՑԱՒ ԱՍՈՐԻՆԵՐՈՒ ԵՒ ՊՈՆՏՈՍԻ ՅՈՒՆԱՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վը ե­րէկ ըն­դու­նեց բա­նա­ձեւ մը, ո­րով ճանչ­ցաւ 1915-1923 թուա­կան­նե­րուն Օս­մա­նեան պե­տու­թեան սահ­ման­նե­րէն ներս ապրուած ա­սո­րի­նե­րու եւ Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը։ 20-րդ դա­րաս­կիզ­բին ապ­րուած դէպ­քե­րուն սոյն ո­րա­կու­մը տա­լու ժա­մա­նակ՝ Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նը մատ­նան­շեց, թէ շուրջ 1.2 մի­լիոն յոյն եւ 800 հա­զար ա­սո­րի զոհ գա­ցած են դէպ­քե­րուն։

Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ժո­ղո­վի փոխ-նա­խա­գահ Է­տուարտ Շար­մա­զա­նով «Ար­մէնփ­րէս»ին յայտ­նեց, թէ այս բա­նա­ձե­ւին ըն­դու­նուի­լը կը նշա­նա­կէ բո­լոր ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րուն դա­տա­պար­տու­մը Հա­յաս­տա­նի խորհր­դա­րա­նին կող­մէ։

Սոյն ի­րա­դար­ձու­թիւ­նը ար­ձա­գանգ գտած է նաեւ տե­ղա­կան մա­մու­լին մօտ։

Չորեքշաբթի, Մարտ 25, 2015