ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆ ՇՓՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑԱՒ ՔԱՆՊԵՐԱՅԻ ՄԷՋ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Աւստ­րա­լիա։ Քան­պե­րա­յի մէջ ան շփում­ներ ու­նե­ցաւ տեղ­ւոյն ղե­կա­վա­րու­թեան բարձ­րաս­տի­ճան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ։ Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Աւստրա­լիոյ խորհր­դա­րա­նէն ներս Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան տե­սակ­ցե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Սիտ­նիի խոր­հուր­դի ան­դամ Ճօ Հո­քէ­յի հետ։ Աւստ­րա­լիոյ Ար­տա­քին գոր­ծոց եւ ա­ռեւ­տու­րի նա­խա­րա­րի խորհր­դա­րա­նա­կան քար­տու­ղար Սթի­վըն Չի­պո­յի հետ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան քննար­կեց երկ­կող­մա­նի ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու զար­գաց­ման հե­ռան­կար­նե­րը։

Ա­ւե­լի վերջ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան տե­սակ­ցե­ցաւ Աւստ­րա­լիոյ Գիւ­ղատն­տե­սու­թեան, ձկնոր­սու­թեան եւ ան­տա­ռա­յին տնտե­սու­թեան նա­խա­րար Ճո­յէլ Ֆից­կի­պո­նի հետ։ Իր զրու­ցա­կից­նե­րու շար­քին էին Աւստ­րա­լիոյ ե­րես­փո­խան­նե­րէն Մի­շէլ Ռո­լանտ, Սիտ­նիի օ­դա­կա­յա­նի Հա­մայն­քա­յին ֆո­րու­մի նա­խա­գահ Ճոն Ա­լեք­սանտր։

Այս տե­սակ­ցու­թիւն­նե­րէն վերջ, Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ներ­կայ գտնուե­ցաւ Աւստ­րա­լիոյ խորհր­դա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տին, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցաւ երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը՝ գլխա­ւո­րու­թեամբ վար­չա­պե­տին։ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու պա­լա­տի նա­խա­գահ Պրո­նուին Պի­շօ այս առ­թիւ ող­ջու­նեց Հրա­նոյշ Յա­կո­բեա­նին ներ­կա­յու­թիւ­նը՝ որպէս Հայաստանի Հանրապետութեան նախագահ Սերժ Սարգսեանի կողմէ յատուկ բանագնացը։

Չորեքշաբթի, Մարտ 25, 2015