ԸՍՏ ՀՐԱՆՈՅՇ ՅԱԿՈԲԵԱՆԻ, ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՄԷՋ ԱՌԿԱՅ Է ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄ

Հա­յաս­տա­նի Սփիւռ­քի նա­խա­րար Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան յայ­տա­րա­րեց, որ ներ­կա­յիս Թուր­քիոյ մէջ առ­կայ է ինք­նու­թեան ճգնա­ժամ մը։ 2015-ի ո­գե­կոչ­ման մի­ջո­ցա­ռում­նե­րու ըն­թաց­քին կա­պակ­ցու­թեամբ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով հան­դէս ե­կաւ՝ ան­ցեալ շա­բա­թա­վեր­ջին Ե­րե­ւա­նի մէջ սար­քած մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին։ Զան­գուա­ծա­յին լրա­տուու­թեան մի­ջոց­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն հետ զրու­ցե­լու ժա­մա­նակ Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ը­սաւ. «Ե­թէ մէկ բա­ռով ը­սենք՝ Թուր­քիոյ մէջ այ­սօր առ­կայ է ինք­նու­թեան ճգնա­ժամ, ո­րով­հե­տեւ հա­յը կ՚ը­սէ որ հայ է, հրեան կ՚ը­սէ հրեայ է, յոյ­նը կ՚ը­սէ յոյն է։ Այ­սինքն՝ մար­դիկ կը վե­րա­դառ­նան ի­րենց ար­մատ­նե­րուն»։ Ան ա­ւել­ցուց նաեւ, թէ իս­լա­մա­ցած հա­յե­րու մօտ սկսած է հե­տաքրքրա­կան շար­ժում մը, ա­նոնց ո­րոշ հա­տուած­նե­րը կը մկրտուին ու կը վե­րա­դառ­նան քրիս­տո­նէու­թեան։

Նոյն մամ­լոյ ա­սու­լի­սին ըն­թաց­քին Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան ար­տա­յայ­տուե­ցաւ նաեւ այլ շարք մը հրա­տապ նիւ­թե­րու շուրջ։ Այս ամ­բող­ջին մէջ ան ա­ռաջ­նա­հեր­թօ­րէն կանգ ա­ռաւ սու­րիա­հա­յոց խնդիր­նե­րուն շուրջ։ «Նոր Հա­լէպ» կո­չուած թա­ղա­մա­սի շի­նա­րա­րու­թեան շուրջ խօ­սե­լով՝ նա­խա­րա­րը տե­ղե­կա­ցուց, թէ թա­ղա­մա­սը կը կա­ռու­ցուի սու­րիա­հա­յոց կող­մէ, իսկ պե­տու­թիւ­նը կ՚օգ­նէ զա­նա­զան հար­ցե­րու լուծ­ման հա­մար։ «Սու­րիա­հա­յե­րը խնդրած են հո­ղա­մաս մը եւ այս հար­ցը լու­ծուած է։ Խնդրած են ճար­տա­րա­պե­տա­կան-գծագ­րա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու կա­տա­րու­մը, այս հար­ցին եւս գտնուած են լու­ծում­ներ։ Բո­լոր գու­մար­նե­րը կը կու­տա­կուին սու­րիա­հա­յոց հա­շուե­հա­մա­րին վրայ։ Ի­րենք պի­տի ո­րո­շեն, երբ գու­մար ու­նե­նան՝ թա­ղա­մա­սը պի­տի կա­ռու­ցեն։ Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած է իր քայ­լե­րը, մնա­ցեա­լը ի­րենք պի­տի ո­րո­շեն», ա­ւել­ցուց նա­խա­րա­րը։

Հրա­նոյշ Յա­կո­բեան լրագ­րող­նե­րուն յայտ­նեց նաեւ, թէ իր գլխա­ւո­րած նա­խա­րա­րու­թիւ­նը զա­նա­զան մի­ջոց­նե­րու կը ձեռ­նար­կէ Սփիւռ­քի մէջ հա­յոց լե­զուի պահ­պան­ման հա­մար։ Ան հա­մո­զուած է, թէ հայ­կա­կան Սփիւռ­քին մօտ ա­մե­նա­մեծ մար­տահ­րա­ւէրն է մայ­րե­նի լե­զուի ի­մա­ցու­թեան պա­կա­սը։ Նա­խա­րա­րու­թիւ­նը կ՚օգ­նէ յատ­կա­պէս ԱՊՀ-ի եր­կիր­նե­րէն ներս Մաշ­տո­ցեան կեդ­րոն­նե­րու բաց­ման, որ­պէս­զի լե­զուի հար­ցը ո­րոշ չա­փով լու­ծուի։

 

Երկուշաբթի, Մայիս 25, 2015