ԵՐԵՒԱՆ-ՊԱՔՈՒ ՎԷՃ

ՄԱԿ-ի Հա­մաշ­խար­հա­յին մար­դա­սի­րա­կան գա­գա­թա­ժո­ղո­վը, որ վեր­ջին օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցաւ Իս­թան­պու­լի մէջ, ա­ռիթ հան­դի­սա­ցաւ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատ­պէյ­ճա­նի մի­ջեւ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ սուր տա­րա­ձայ­նու­թիւն­նե­րու հեր­թա­կան ան­գամ դրսե­ւոր­ման։ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ այս գա­գա­թա­ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցաւ Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիեւ, որ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հիմ­նախնդ­րին շուրջ հան­դէս ե­կաւ ծանր պնդում­նե­րով։ Գա­գա­թա­ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցուց Ար­տա­քին գոր­ծոց փոխ-նա­խա­րար Ա­շոտ Յո­վա­կի­մեա­նի կող­մէ գլխա­ւո­րուած պա­տուի­րա­կու­թիւն մը։ Իր ե­լոյ­թին մէջ Ա­շոտ Յո­վա­կի­մեանն ալ փո­խա­դար­ձեց ծան­րակ­շիռ ո­ճով։ Անդ­րա­դառ­նա­լով Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի վեր­ջին լայ­նա­ծա­ւալ ռազ­մա­կան գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն՝ Ա­շոտ Յո­վա­կի­մեան յայտ­նեց, թէ Իլ­համ Ա­լիեւ անձ­նա­կան պա­տաս­խա­նա­տուու­թիւն կը կրէ ա­հա­բե­կիչ­նե­րը եւ բար­բա­րոս­նե­րը փա­ռա­բա­նե­լու ուղ­ղու­թեամբ։ Ա­շոտ Յո­վա­կի­մեան շեշ­տեց, թէ ա­զէ­րի ղե­կա­վա­րը յօ­րի­նուած մե­ղադ­րանք­ներ օ­րա­կար­գի վրայ բե­րած է հա­յոց դէմ եւ իր հնչե­ցու­ցած սու­տե­րը ո­րե­ւէ կապ չու­նին ի­րա­կա­նու­թեան հետ։ «Հա­շուի առ­նե­լով, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գա­հը որ­քան հա­ճոյք կը ստա­նայ, մէջ­բե­րե­լով Հա­յաս­տա­նի նախ­կին պաշ­տօ­նեա­նե­րու խօս­քե­րը, վստա­հա­բար ա­ւե­լի լաւ պի­տի ըլ­լայ, ե­թէ ան յղում կա­տա­րէ իր նա­խորդ­նե­րէն մէ­կուն, որ Ատր­պէյ­ճա­նի այդ ժա­մա­նա­կուան քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը կը մե­ղադ­րէր՝ իր իսկ սե­փա­կան ժո­ղո­վուր­դը Խո­ճա­լուի մէջ կո­տո­րե­լու հա­մար», ը­սաւ Ա­շոտ Յո­վա­կի­մեան եւ ա­ւել­ցուց, թէ Ատր­պէյ­ճան մարդ­կու­թեան դէմ կա­տա­րուած եւ պա­տե­րազ­մա­կան յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­ներ կը կա­տա­րէ։ 

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016