65-ՐԴ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ

Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Րէ­ճէպ Թայ­յիպ Էր­տո­ղա­նի վա­ւե­րա­ցու­մով, ե­րէկ ձե­ւա­ւո­րուե­ցաւ Թուր­քիոյ 65-րդ կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը։ Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մին կող­մէ գլխա­ւո­րուած Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դին անդ­րա­նիկ ժո­ղո­վը այ­սօր կը գու­մա­րուի Էր­տո­ղա­նի ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, Նա­խա­գա­հա­կան պա­լա­տին մէջ, Պէշ­թէ­փէ։ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րըմ ե­րէկ վար­չա­պե­տի պաշ­տօ­նը ստանձ­նեց Ահ­մէտ Տա­վու­տօղ­լուէն։ Ան իր ա­ռա­ջին ե­լոյ­թը ու­նե­ցաւ ԱՔ կու­սակ­ցու­թեան խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան առ­ջեւ, իսկ Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վէն ներս ներ­կա­յա­ցուե­ցաւ նոր կա­ռա­վա­րու­թեան ծրա­գի­րը։ Ար­դէն փու­թով տե­ղի կ՚ու­նե­նայ նաեւ վստա­հու­թեան քուէար­կու­թիւ­նը եւ այս­պէ­սով իր ա­ւար­տին կը հաս­նի ան­ցու­մա­յին շրջա­նը։

Վար­չա­պետ Պի­նա­լի Եըլ­տը­րը­մի դահ­լի­ճին մաս կը կազ­մեն հե­տե­ւեալ ա­նուն­նե­րը.

Նու­րետ­տին Ճա­նիք­լի (փոխ-վար­չա­պետ), Մեհ­մէտ Շիմ­շէք (փոխ-վար­չա­պետ), Նու­ման Քուր­թուլ­մուշ (փոխ-վար­չա­պետ), Թուղ­րուլ Թիւր­քէշ (փոխ-վար­չա­պետ), Վէյ­սի Քայ­նաք (փոխ-վար­չա­պետ), Պե­քիր Պոզ­տաղ (ար­դա­րա­դա­տու­թեան նա­խա­րար), Պե­թիւլ Քա­յա (ըն­տա­նի­քի եւ ըն­կե­րա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րու նա­խա­րար), Էօ­մէր Չե­լիք (Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար), Ֆա­րուք Էօզ­լիւ (ար­դիւ­նա­բե­րու­թեան եւ փոր­ձա­գի­տու­թեան նա­խա­րար), Սիւ­լէյ­ման Սոյ­լու (աշ­խա­տան­քի եւ ըն­կե­րա­յին ա­պա­հո­վու­թեան նա­խա­րար), Մեհ­մէտ Էօզ­հա­սե­քի (բնա­պահ­պա­նու­թեան եւ քա­ղա­քա­շի­նու­թեան նա­խա­րար), Մեւ­լիւտ Չա­վու­շօղ­լու (ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար), Նի­հատ Զէյ­պեք­ճի (տնտե­սու­թեան նա­խա­րար), Պե­րաթ Ալ­պայ­րաք (ու­ժա­նիւ­թի նա­խա­րար), Ա­քիֆ Չա­ղա­թայ Քը­լըչ (մարմ­նա­մար­զի նա­խա­րար), Ֆա­րուք Չե­լիք (գիւ­ղատն­տե­սու­թեան նա­խա­րար), Պիւ­լենտ Թիւ­ֆենք­ճի (մաք­սի եւ ա­ռեւ­տու­րի նա­խա­րար), Էֆ­քեան Ա­լա (ներ­քին գոր­ծոց նա­խա­րար), Լիւթ­ֆի Էլ­վան (զար­գաց­ման նա­խա­րար), Նա­պի Ավ­ճը (մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րար), Նա­ճի Աղ­պալ (ելմ­տա­կան նա­խա­րար), Իս­մէթ Եըլ­մազ (ազ­գա­յին կրթու­թեան նա­խա­րար), Ֆիք­րի Ը­շըք (ազ­գա­յին պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար), Վէյ­սէլ Է­րօղ­լու (ան­տառ­նե­րու եւ ջրա­յին մի­ջոց­նե­րու նա­խա­րար), Րէ­ճէպ Աք­տաղ (ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րար) եւ Ահ­մէտ Արս­լան (հա­ղոր­դակ­ցու­թեան նա­խա­րար)։ 

Չորեքշաբթի, Մայիս 25, 2016