ՉԱՆՏԱՐԻ ԵՒ ՊՕՂՈՍԵԱՆԻ ՀԵՏ ԼԵՌՆ Ի ՎԵՐ

«Մագլ­ցիլ լեռն ի վեր» բա­նա­խօ­սու­թիւն­նե­րու շար­քը, զոր միաս­նա­բար կը կազ­մա­կեր­պեն «Ա­նա­տո­լու քիւլ­թիւր» եւ «Սի­վի­լի­թաս» հիմ­նարկ­նե­րը, ե­րէկ հեր­թա­կան ան­գամ տե­ղի ու­նե­ցաւ «Ճե­զաիր» հա­ւա­քա­տե­ղիին մէջ։ Լրագ­րող Ճեն­կիզ Չան­տար եւ վա­ւե­րագ­րող Թէտ Պօ­ղո­սեան ի­րենց անձ­նա­կան փոր­ձա­ռու­թիւն­նե­րուն ընդ­մէ­ջէն հա­յեացք մը սե­ւե­ռե­ցին հա­յե­րու եւ թուր­քե­րու յա­րա­բե­րու­թեանց վրայ։

Ա­մե­րի­կա­հայ վա­ւե­րագ­րող Թէտ Պօ­ղո­սեան քսան­հինգ տա­րի­ներ ա­ռաջ ճա­նա­պար­հոր­դած էր դէ­պի Մար­տին եւ նկա­րա­հա­նած «Հա­յու մը ճա­նա­պար­հոր­դու­թիւն» վա­ւե­րագ­րա­կա­նը։ Իսկ Ճենկիզ Չան­տար մի­ջոց մը ապ­րե­լով Լի­բա­նա­նի մէջ, մօ­տէն շփում ու­նե­ցած էր տեղ­ւոյ հայ գա­ղու­թին հետ։

Ե­րէ­կի բա­նա­խօ­սու­թիւ­նը եւս ներ­կա­նե­րուն հա­մար հե­տաքրք­րա­կան բա­ցա­յայ­տում­նե­րու ա­ռիթ դար­ձաւ։

Ձեռ­նար­կի բաց­ման խօսքն ալ ար­տա­սա­նեց բե­մադ­րիչ Չիյ­տէմ Մա­թէր։

Չան­տար եւ Պօ­ղո­սեան եր­կու օր ա­ռաջ ալ այս զրոյ­ցը ու­նե­ցած էին Պրիւք­սէ­լի մէջ։

Հինգշաբթի, Յունիս 25, 2015