ԱՐՄԷՆ ՃԻԿԱՐԽԱՆԵԱՆԻ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԻՒՆԸ

Ռու­սա­հայ հռչա­կա­ւոր դե­րա­սան 80-ա­մեայ Ար­մէն Ճի­կար­խա­նեան ա­մուս­նա­ցաւ 36-ա­մեայ Վի­թա­լի­նա Ցիմ­պա­լեու­քի հետ։ Սա իր եր­րորդ ա­մուս­նու­թիւնն է։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս ա­մուս­նու­թիւ­նը ար­ձա­նագ­րուած է Մոս­կուա­յի պատ­կան իշ­խա­նու­թիւն­նե­րուն մօտ։ Հար­սա­նե­կան ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ գտնուած են միայն նո­րապ­սակ­նե­րու մտե­րիմ­նե­րը։ Ան­ցեալ տա­րի Ար­մէն Ճի­կար­խա­նեան ա­մուս­նա­լու­ծուած էր իր երկ­րորդ կնոջ­մէն՝ Թա­թիա­նա Վլա­սո­վա­յէն։

Այս վեր­ջին ա­մուս­նու­թե­նէն վերջ Ցիմ­պա­լեուք ռու­սա­կան մա­մու­լին հար­ցազ­րոյց­ներ տուած է Ար­մէն Ճի­կար­խա­նեա­նի հետ իր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մա­սին։ Ար­դա­րեւ, ա­նոնք շուրջ տասն­հինգ տա­րիէ ի վեր կը ծա­նօ­թա­նան։ Վի­թա­լի­նա Ցիմ­պա­լեուք կը ղե­կա­վա­րէ Ար­մէն Ճի­կար­խա­նեա­նի թատ­րո­նի գոր­ծե­րը։ 

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016