ՀԱՄԱՏԵՂ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Հա­յաս­տա­նի եւ Չե­խիոյ կա­ռա­վա­րու­թիւն­նե­րը կը պատ­րաս­տուին կնքել ռազ­մա­թեք­նիկ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան վե­րա­բե­րեալ հա­մա­ձայ­նա­գիր մը։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, այս նիւ­թը ընդգր­կուած էր Հա­յաս­տա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան ե­րէ­կուան ժո­ղո­վի օ­րա­կար­գին վրայ։ Նա­խա­րա­րաց խոր­հուր­դը ար­դէն հա­ւա­նու­թիւն յայտ­նած է այս նա­խագ­ծին հա­մար։

Վե­րո­յի­շեալ հա­մա­ձայ­նագ­րով կը նա­խա­տե­սուի ռազ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ ար­տադ­րան­քի մա­տա­կա­րա­րում, նո­րո­գում, ար­դիա­կա­նա­ցում, շա­հա­գոր­ծում եւ թեք­նիկ սպա­սար­կում, ռազ­մա­կան նշա­նա­կու­թեամբ թոյ­լատ­րուած ար­տադ­րա­տե­սակ­նե­րու ար­տադ­րու­թեան կազ­մա­կեր­պում, ար­տադ­րան­քի հե­տա­զօ­տում եւ մշա­կում։ Նոյն շրջագ­ծով պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի նաեւ մա­տա­կա­րար­ման հա­մար նա­խա­տե­սուած ռազ­մա­կան ար­տադ­րան­քի ո­րա­կի հսկո­ղու­թեան ա­պա­հո­վու­մը, մաս­նա­գէտ­նե­րու եւ թեք­նիկ անձ­նա­կազ­մի ու­սում­նա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մօտ վե­րա­պատ­րաս­տու­թիւ­նը։

Այս հա­մա­ձայ­նա­գի­րը կ՚են­թադ­րէ հայ­կա­կան եւ չե­խա­կան ձեռ­նար­կու­թիւն­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը, կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու եւ հաս­տա­տու­թիւն­նե­րու մի­ջեւ ռազ­մա­թեք­նիկ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան ո­լոր­տէ ներս ա­ռան­ձին պայ­մա­նագ­րե­րու կնքմամբ։

Կա­ռա­վա­րու­թեան ե­րէ­կուան ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին Հա­յաս­տա­նի Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Սէյ­րան Օ­հա­նեան հան­դէս ե­կաւ այս նիւ­թին վե­րա­բե­րեալ բա­ցատ­րու­թիւն­նե­րով։ Ըստ Օ­հա­նեա­նի, սոյն հա­մա­ձայ­նագ­րով կը նա­խա­տե­սուի եր­կու եր­կիր­նե­րու մի­ջեւ զար­գաց­նել ռազ­մա­կան ար­տադ­րան­քը։ 

Ուրբաթ, Փետրուար 26, 2016