ՀԲԸՄ-ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՆՈՐԱՆՇԱՆԱԿ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆԸ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Եւ­րո­պա­յի մաս­նա­ճիւ­ղին հա­մար պաշ­տօ­նի կո­չուե­ցաւ նոր վար­չու­թիւն մը։ ՀԲԸՄ-ի Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան նա­խա­գահ Պերճ Սեդ­րա­կեա­նի կող­մէ նշա­նա­կուած վար­չու­թիւ­նը պաշ­տօ­նի կո­չուած է Մար­տի 1-ի դրու­թեամբ։

ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պա­յի նո­րան­շա­նակ վար­չու­թեան գլու­խը մնալ կը շա­րու­նա­կէ Ա­լեք­սի Կէօվ­ճեան (Ֆրան­սա)։ Այս վեր­ջի­նը հիմ­նադ­րու­թեան օ­րէն ի վեր կը նա­խա­գա­հէ ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պա­յին։

Նո­րան­շա­նակ վար­չու­թեան միւս ան­դամ­ներն են՝ Գոր Աբ­գա­րեան (Սպա­նիա), Աստ­րիտ Ա­լեք­սա­նեան (Աւստ­րիա), Տիգ­րան Ա­ւա­գեան (Ուք­րայ­նա), Քա­մի­լիօ Ա­զուզ-Քի­պա­նեան (Անգ­լիա), Էտ­կար Պրո­յեան (Լե­հաս­տան), Ա­նա­հիտ Տա­սէօ-Տէր-Մես­րո­պեան (Ֆրան­սա), Րաֆ­ֆի Տէր-Յա­կո­բեան (Ֆրան­սա), Հայկ Կա­րա­պե­տեան (Պուլ­կա­րիա), Գրի­գոր Իս­թա­նպուլ­լու (Ի­տա­լիա), Ա­նի Եա­ֆա­յեան (Ֆրան­սա), Վա­նե­սա Քէ­չէ­ճեան (Ֆրան­սա), Կէօ­կէլ Խա­չա­տու­րեան (Ի­տա­լիա), Հրանդ Պոս­տա­նեան (Պել­ժիա), Կա­րէն Նա­ւո­յեան (Գեր­մա­նիա), Վա­լեն­թի­նա Պօ­ղո­սեան (Անգ­լիա), Սե­դա Զա­տի­կեան (Պուլ­կա­րիա) եւ Նա­տիա Գոր­ծու­նեան (Ֆրան­սա)։­

Եր­կա­մեայ ժամ­կէ­տով պաշ­տօ­նի կո­չուած այս վար­չա­յին­նե­րուն ա­ռըն­թեր ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պա­յի տնօ­րէ­նի պաշ­տօ­նը վստա­հուած է Նի­քո­լա Դա­ւի­թեա­նին։

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015