ՉԻՉԷՔ CSIS-Ի ՄԷՋ ԽՕՍԵՑԱՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ

Ազ­գա­յին մեծ ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Ճեմիլ Չի­չէք այս օ­րե­րուն կ՚այ­ցե­լէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­ներ։ Ո­ւա­շինկ­թը­նի մէջ ան ե­լոյթ մը ու­նե­ցաւ Մի­ջազ­գա­յին ռազ­մա­վա­րա­կան հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու կեդ­րո­նի (CSIS) եր­դի­քին տակ։

ԱՄՆ-ի Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու տան ար­տա­քին յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վին ներ­կա­յա­ցուած հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւին ա­ռըն­չու­թեամբ Ճեմիլ Չի­չէք կը նա­խա­տե­սէ շփում­ներ ու­նե­նալ Գոնկ­րէ­սի ղե­կա­վա­րու­թեան հետ։ Բաց աս­տի, CSIS-ի մէջ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ըն­թաց­քին եւս Ճեմիլ Չի­չէք խօ­սե­ցաւ հայ­կա­կան հար­ցին շուրջ։ Ըստ ի­րեն, Թուր­քիա բո­լո­րէն ա­ւե­լի կը փա­փա­քի, որ­պէս­զի 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րը բա­ցա­յայ­տուին, ե­րե­ւան բե­րուին։ «Ե­թէ պա­տե­րազմ կայ, ա­պա կ՚ըլ­լայ ցաւ, հա­սա­րա­կու­թեան բո­լոր խա­ւե­րուն եւ հա­ւա­քա­կա­նու­թիւն­նե­րուն հա­մար կ՚ըլ­լայ այդ ցա­ւը, ոչ թէ միայն հա­յոց հա­մար», ը­սաւ Ճե­միլ Չի­չէք եւ ա­ւել­ցուց, որ Թուր­քիա բա­ցած է իր բո­լոր ար­խիւ­նե­րը պատ­մա­բան­նե­րուն եւ պրպտող­նե­րուն հա­մար։ Չի­չէ­քի հա­մոզ­մամբ, հա­յերն ալ պէտք է մէջ­տեղ դնեն ի­րենց բո­լոր փաս­տա­թուղ­թե­րը։

Ի՞ՆՉ Կ՚Ը­ՍԷ ՊՈԶ­ՔԸՐ

Միւս կող­մէ, Եւ­րո­միու­թեան գծով նա­խա­րար Վոլ­քան Պոզ­քըր յայ­տա­րա­րեց, թէ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր կու­սակ­ցու­թիւ­նը՝ ՃՀՓ օ­տար լո­պի­նե­րու հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցե­լով կը գոր­ծէ Թուր­քիոյ դէմ։ Ըստ Պոզ­քը­րի, զու­գա­հեռ կա­ռոյ­ցը, ՃՀՓ-ն եւ օ­տար լո­պի­նե­րը 1915 թուա­կա­նի դէպ­քե­րու հա­րիւ­րե­րորդ տա­րե­լի­ցին առ­թիւ ակն­յայ­տօ­րէն մաս կը կազ­մեն Թուր­քիոյ դէմ ճամ­բա­րին։ Ա­նոնք, նա­խա­րա­րին խօս­քե­րով, խտա­ցեալ ճի­գեր կը գոր­ծադ­րեն Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րու եւ Եւ­րո­պա­յի մէջ՝ Թուր­քիոյ թշնա­մի­նե­րուն հետ։ 

Հինգշաբթի, Մարտ 26, 2015