ԿԱՐՍԻ ԾԱՆՕԹԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂԵԱԼ ԱՐՇԱՒ

Կարս քա­ղա­քը հա­զա­րա­ւոր տա­րի­նե­րու ան­ցեա­լով, բազ­մա­թիւ քա­ղա­քակրթու­թիւն­նե­րու մշա­կու­թա­յին հետ­քե­րով միշտ մաս­նա­ւոր ու­շադ­րու­թեան ա­ռար­կայ կը դառ­նայ զբօ­սաշր­ջու­թեան աշ­խար­հէն ներս։ «Ա­նա­տո­լու» գոր­ծա­կա­լու­թեան հա­ղոր­դում­նե­րով, յա­ռա­ջի­կայ շրջա­նին Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րուն մօտ թափ պի­տի տրուի քա­ղա­քի ծա­նօ­թաց­ման ուղ­ղեալ աշ­խա­տանք­նե­րուն՝ որ­պէս­զի ան հիւ­րըն­կա­լէ ա­ւե­լի բարձր թի­ւով եւ­րո­պա­ցի զբօ­սաշր­ջիկ­ներ։

2009 թուա­կա­նին, Մշա­կոյ­թի եւ զբօ­սաշր­ջու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ա­ռաջ­նոր­դու­թեամբ, Կարս քա­ղա­քը նե­րառ­նուած էր «Եւ­րո­պա­կան ընտ­րա­նի ուղ­ղու­թիւն­նե­րու ծրագ­րին»։ EDEN կո­չուած այս ծրագ­րին շրջագ­ծով, Եւ­րո­միու­թեան ան­դամ եր­կիր­նե­րու ուղ­ղեալ ծա­նօ­թաց­ման ար­շաւ մը պի­տի կազ­մա­կեր­պուի ու նոյն նպա­տա­կով պի­տի ցու­ցադ­րուին քա­ղա­քին վե­րա­բե­րեալ վա­ւե­րագ­րա­կան ժա­պա­ւէն­ներ եւ այլ գոր­ծեր։ Եւ­րո­յանձ­նա­ժո­ղո­վի ծա­նօ­թաց­ման ու գո­վազդ­ման բո­լոր հնա­րա­ւո­րու­թիւն­նե­րէն պի­տի կա­րե­նայ օգտուիլ Կարս քա­ղա­քը, ո­րուն առ­ջեւ պի­տի բա­ցուի ա­ւե­լի մեծ թի­ւով զբօ­սաշր­ջիկ­ներ հիւ­րըն­կա­լե­լու հո­րի­զո­նը։

Կարս քա­ղա­քը 224 տար­բեր տե­սա­կի թռչուն­ներ կը հիւ­րըն­կա­լէ, իսկ պատ­մա­կան Ա­նի քա­ղա­քի ա­ւե­րակ­նե­րը այ­ցե­լու­նե­րը կ՚ա­ռաջ­նոր­դեն իս­կա­կան ո­դի­սա­կա­նի մը։ 1001 թուա­կա­նին կա­ռու­ցուած Ա­նիի Մայր տա­ճա­րը ցնցուած է բա­զում երկ­րա­շարժ­նե­րով եւ են­թար­կուած բռնագ­րա­ւում­նե­րու, սա­կայն այդ բո­լո­րով հան­դերձ կը պահ­պա­նէ իր ո­ճը, դի­մա­գի­ծը։

Երեքշաբթի, Մայիս 26, 2015