ՄԻՇՏ ՏՆԱՅԻՆ ԿԱԼԱՆՔ

Մոս­կուա­յի քա­ղա­քա­յին դա­տա­րա­նը օ­րի­նա­կան նկա­տեց ռու­սա­հայ գոր­ծա­րար Լե­ւոն Հայ­րա­պե­տեա­նի տնա­յին կա­լան­քի ժամ­կէ­տին եր­կա­րաձ­գու­մը։ Այս­պէ­սով դա­տա­րա­նը մեր­ժեց Հայ­րա­պե­տեա­նի փաս­տա­բա­նին բո­ղո­քը, ո­րով ան իր պաշտ­պա­նեա­լի ա­ռող­ջա­կան վատ վի­ճա­կի հի­ման վրայ խնդրած էր խա­փան­ման մի­ջո­ցը փո­խա­րի­նել չբա­ցա­կա­յե­լու վե­րա­բե­րեալ ստո­րագ­րու­թեամբ։ Ներ­կա­յիս ստեղծուած ի­րա­վի­ճա­կով Լե­ւոն Հայ­րա­պե­տեա­նի տնա­յին կա­լան­քը պի­տի շա­րու­նա­կուի մին­չեւ Յու­լի­սի 28-ը։

Հարկ է նշել, որ Լե­ւոն Հայ­րա­պե­տեա­նին մե­ղադ­րանք­ներ ա­ռա­ջադ-րուած են Պաշ­քըր­տիս­տա­նի քա­րիւ­ղի ըն­կե­րու­թեան վա­ճառ­քին շրջագ­ծով։ Սոյն գոր­ծին հե­տաքն­նու­թիւ­նը ար­դէն հա­սած է իր ա­ւար­տին։

Երեքշաբթի, Մայիս 26, 2015