ՀԱՒԱՏԱՐՄԱԳՐԻ ՅԱՆՁՆՈՒՄ

Ե­րե­ւա­նի մօտ Աւստ­րա­լիոյ նո­րան­շա­նակ դես­պան Փի­թըր Թէշ, ո­րու նստա­վայ­րը կը գտնուի Մոս­կուա­յի մէջ, ե­րէկ իր հա­ւա­տար­մա­գի­րը յանձ­նեց Հա­յաս­տա­նի հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նին։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, այս առ­թիւ Սերժ Սարգ­սեան դես­պա­նը շնոր­հա­ւո­րեց նոր ստանձ­նած ա­ռա­քե­լու­թեան կա­պակ­ցու­թեամբ եւ յոյս յայտ­նեց, թէ ան դի­ւա­նա­գի­տա­կան իր գոր­ծու­նէու­թեամբ ջանք պի­տի չխնա­յէ՝ որ­պէս­զի Հա­յաս­տա­նի եւ Աւստ­րա­լիոյ մի­ջեւ զար­գա­նան բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը։

Զրոյ­ցի տե­ւո­ղու­թեան կող­մե­րը կա­րե­ւո­րե­ցին բարձր մա­կար­դա­կի փո­խա­դարձ այ­ցե­լու­թիւն­նե­րու կազ­մա­կեր­պու­մը՝ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն նոր ո­րակ ու բո­վան­դա­կու­թիւն հա­ղոր­դե­լու տե­սան­կիւ­նէն։ Կա­րե­ւո­րուե­ցան նաեւ զա­նա­զան մա­կար­դակ­նե­րու վրայ կա­րե­ւոր շփում­նե­րը, նե­րա­ռեալ միջ­խորհր­դա­րա­նա­կան ձե­ւա­չա­փը, ինչ­պէս նաեւ մի­ջազ­գա­յին կամ տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու շրջա­նակ­նե­րէն ներս ար­դիւ­նա­ւէտ ու սերտ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը։

Փի­թըր Թէշ դրուա­տի­քով ար­տա­յայ­տուե­ցաւ Աւստ­րա­լիոյ մե­ծա­թիւ հայ հա­մայն­քին մա­սին եւ ընդգ­ծեց, թէ իր երկ­րէն ներս հա­յե­րը լա­ւա­գոյնս հա­մար­կած են հա­սա­րա­կա­կան-քա­ղա­քա­կան կեան­քին, կը նպաս­տեն զա­նա­զան բնա­գա­ւառ­նե­րու մէջ զար­գաց­ման ու միեւ­նոյն ժա­մա­նակ նոյն­պէս կը նպաս­տեն հայ-աւստ­րա­լա­կան բա­րե­կա­մու­թեան ամ­րապնդ­ման։

Հինգշաբթի, Մայիս 26, 2016