ԱԶԴՈՒ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԻՒՆ

Թուրք զի­նեալ ու­ժե­րու Սու­րիա մուտ­քը ար­դէն փո­փո­խու­թեան են­թար­կած է տա­րած­քաշր­ջա­նի հա­ւա­սա­րակշ­ռու­թիւն­նե­րը։ Սու­րիոյ ներ­քին պա­տե­րազ­մի մթնո­լոր­տին մէջ, Թուր­քիոյ սահ­մա­նին վրայ ապ­րուե­ցան զա­նա­զան խմո­րում­ներ, ո­րոնք լուրջ ան­հանգս­տու­թիւն պատ­ճա­ռե­ցին Ան­գա­րա­յի ղե­կա­վա­րու­թեան։ Այս բո­լո­րէն վերջ, Թուր­քիա նա­խըն­թաց օր իր զօր­քե­րը Սու­րիա ու­ղար­կեց՝ «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թեան շրջագ­ծով։ Ար­դէն յայտ­նի դար­ձած է, որ բարձր ար­հես­տա­վար­ժու­թեամբ թրքա­կան զօր­քե­րը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած են այս գոր­ծո­ղու­թիւ­նը՝ ա­ռանց տու­ժե­լու ո­րե­ւէ ձե­ւով։ Սահ­մա­նա­մերձ Ճե­րապ­լուս քա­ղա­քը թրքա­կան զօր­քե­րուն շնոր­հիւ ամ­բող­ջու­թեամբ մաք­րա­գոր­ծուե­ցաւ «Ի­րաք-Շա­մի իս­լա­մա­կան պե­տու­թիւն» (Ի­ՇԻՊ) ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րու­մէն։ Ե­րէկ, Ճե­րապ­լու­սի մէջ հան­դի­սա­ւոր ձե­ւով պար­զուե­ցաւ ա­զատ Սու­րիոյ բա­նա­կի դրօ­շը։ Քա­ղաք այ­ցե­լեց նաեւ զօ­րա­վար Զե­քա­յի Աք­սա­քալ­լը, որ կը ղե­կա­վա­րէ զօրքը։

Տե­ղա­կան մա­մու­լի հա­ղոր­դում­նե­րով, թրքա­կան զօր­քե­րը ե­րէկ ռմբա­կո­ծե­ցին նաեւ ԵՓԿ-ի դիր­քե­րը։ Ճե­րապ­լու­սի Ի­ՇԻՊ-է մաք­րա­գործ­ման շրջա­նին ԵՓԿ գրա­ւած էր քա­ղա­քի մեր­ձա­կայ քա­նի մը գիւ­ղե­րը։ Այս պատ­ճա­ռով, թուրք բա­նա­կը ռմբա­կո­ծեց նաեւ ԵՓԿ-ի դիր­քե­րը։ Մնաց որ, Թուր­քիա վա­ղուց կը պա­հան­ջէ ԵՓԿ-ի Եփ­րա­տի ա­րե­ւել­քը վե­րա­դառ­նա­լը եւ ներ­կայ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հիմ­նա­կան նպա­տակ­նե­րէն մին է այս մէ­կը։

Մի­ջազ­գա­յին գետ­նի վրայ ալ լայն ար­ձա­գանգ ստեղ­ծած է «Եփ­րա­տի վա­հան» գոր­ծո­ղու­թիւ­նը։ ԱՄՆ-ի Փոխ-նա­խա­գահ Ճօ Պայ­տըն ե­րէկ յայտ­նեց, թէ Թուր­քիա պատ­րաստ է Սու­րիոյ մէջ մնա­լու այն­քան, որ­քան անհ­րա­ժեշտ է՝ մին­չեւ Ի­ՇԻՊ-ի մաք­րա­գոր­ծու­մը։ Եւ­րո­խորհր­դա­րանն ալ ե­րէկ զօ­րակ­ցու­թիւն յայտ­նեց թուրք բա­նա­կի այս վեր­ջին գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

Միւս կող­մէ, Ռու­սաս­տա­նի Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Կե­րա­սի­մով այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ան­գա­րա­յի մէջ՝ Ընդ­հա­նուր սպա­յա­կոյ­տի նա­խա­գահ զօ­րա­վար Հու­լու­սի Ա­քա­րի հրա­ւէ­րով։

ՃԻԶՐԷԻ ՄԷՋ 11 ՆԱՀԱՏԱԿ

Ճիզ­րէի մէջ այս ա­ռա­ւօտ պա­տա­հե­ցաւ շատ ցա­ւա­լի դէպք մը։ Շըր­նա­քի այս գա­ւա­ռա­կէն ներս ոս­տի­կա­նա­կան կեդ­րո­նը են­թար­կուե­ցաւ ՓՔՔ­-ա­կան­նե­րու յար­ձակ­ման։ Ա­հա­բե­կիչ­նե­րը յար­ձա­կու­մը կա­տա­րե­ցին ռում­բե­րով բեռ­նա­ւո­րուած ինք­նա­շար­ժի մը մի­ջո­ցաւ։ Դժբախ­տա­բար 11 ոս­տի­կան նա­հա­տա­կուե­ցաւ։ 78 հո­գի ալ վի­րա­ւո­րուած է այս տմար­դի ա­րիւ­նա­լի ա­րար­քին հե­տե­ւան­քով։ Կը հա­ղոր­դուի, որ վի­րա­ւո­րեալ­նե­րէն եր­կու­քին վի­ճա­կը ծանր է լրջօ­րէն։  

Ուրբաթ, Օգոստոս 26, 2016