ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ ՀԱՅԵՐԸ ԴԱՐՁԵԱԼ ԶԻՆԵԱԼՆԵՐՈՒ ԹԻՐԱԽ

«Ա­րե­ւելք» կայ­քէ­ջի վրայ կը կար­դանք.-

Հա­լէ­պի հայ­աբ­նակ շրջան­նե­րը նա­խըն­թաց օր դար­ձած են ընդ­դի­մա­դիր զի­նեալ­նե­րու հրթի­ռա­կո­ծում­նե­րուն թի­րա­խը: Չո­րեք­շաբ­թի յետ­մի­ջօ­րէին պայ­թու­ցիկ տա­կառ­ներ ին­կած են «Թե­լա­ֆոն Հաուա»ի շրջա­նին մօտ՝ պատ­ճա­ռե­լով նիւ­թա­կան ծանր վնաս­ներ: Հրթիռ­նե­րը ին­կած են Հա­լէ­պի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մեր­ձա­կայ­քը։

Այս կա­պակ­ցու­թեամբ Սու­րիոյ Հայ ա­ւե­տա­րա­նա­կան հա­մայն­քի նա­խա­գահ Վե­րա­պա­տուե­լի Յա­րու­թիւն Սե­լի­մեա­ն յայտ­նեց, որ հրթիռ­նե­րուն հե­տե­ւան­քով մարդ­կա­յին կո­րուստ­ներ չեն ե­ղած։ Ըստ ի­րեն, Հա­լէ­պի հայ­կա­կան շրջա­նակ­նե­րուն հա­մար Չո­րե­ք­­շաբ­թի օ­րը ե­ղած է շատ ծանր: Ան մաս­նա­ւո­րա­պէս ը­սաւ. «Այ­սօր բա­ւա­կան դժուար օր մըն էր մե­զի հա­մար եւ եր­կու հրթիռ­ներ ին­կան մեր ե­կե­ղե­ցիին մօտ: Դպրո­ցին բարձ­րա­գոյն յար­կը մեծ թի­ւիով ե­րա­խա­ներ քննու­թիւն կը ներ­կա­յաց­նէին եւ ա­նոնք հրաշ­քով փրկուե­ցան»։

 Վե­րա­պա­տուե­լի Սե­լի­մեան, որ հրթի­ռար­ձա­կում­նե­րէն ան­մի­ջա­պէս վերջ հա­սած է դէպ­քի վայր՝ շեշ­տեց, որ հրթիռ­նե­րը պատ­ճա­ռած են նիւ­թա­կան մեծ վնաս­ներ:

Հարկ է նշել, որ Հա­լէ­պի զա­նա­զան շրջան­ներ եւս են­թար­կուած էին ծանր հրթիռ­ար­ձա­կում­նե­րու՝ խլե­լով վեց ան­ձե­րու կեան­քը եւ պատ­ճառ  դառ­նա­լով տաս­նեակ ան­զէն քա­ղա­քա­ցի­նե­րու վի­րա­ւոր­ման:  

Ուրբաթ, Օգոստոս 26, 2016