ԵՐԵՒԱՆ Կ՚ՈՂՋՈՒՆԷ ՓԵՔԻՆԻ ՄԵՏԱՔՍԻ ՄԵԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ ՄԱՍԻՆ ՄՇԱԿԱԾ ԾՐԱԳԻՐԸ

Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ շա­րու­նա­կեց իր պաշ­տօ­նա­կան շփում­նե­րը Փե­քի­նի մէջ։ Ան հան­դի­պում­ներ ու­նե­ցաւ Չի­նաս­տա­նի Ժո­ղովր­դա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու հա­մա­չի­նա­կան ժո­ղո­վի մշտա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Ճանկ Տը­ծեա­նի եւ Չի­նաս­տա­նի Պե­տա­կան խոր­հուր­դի նա­խա­գահ Լի Քե­ցեա­նի հետ։

Պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, Սերժ Սարգ­սեան ե­րէ­կուան հան­դի­պում­նե­րուն ըն­թաց­քին շեշ­տեց, որ Հա­յաս­տան Չի­նաս­տա­նի հետ յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րը կը դի­տար­կէ որ­պէս իր ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան կա­րե­ւոր ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րէն մին։ Հայ­կա­կան կող­մը մեծ նշա­նա­կու­թիւն կու տայ երկ­կող­մա­նի բա­րե­կա­մա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու խո­րաց­ման՝ նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Չի­նաս­տան մի­ջազ­գա­յին հան­րու­թեան ազ­դե­ցիկ ան­դամ­նե­րէն մին է եւ կը ներ­կա­յաց­նէ աշ­խար­հի հնա­գոյն քա­ղա­քակր­թու­թիւն­նե­րէն մին։

Լի Քե­ցեան, որ կը գլխա­ւո­րէ Չի­նաս­տա­նի գոր­ծա­դիր իշ­խա­նու­թիւ­նը, Սերժ Սարգ­սեա­նի հետ զրու­ցե­լու ըն­թաց­քին կա­րե­ւո­րեց Հա­յաս­տան-Չի­նաս­տան Ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հար­ցե­րով հա­մա­տեղ յանձ­նա­ժո­ղո­վին աշ­խա­տան­քը։ Յա­ռա­ջի­կայ ա­մառ Ե­րե­ւա­նի մէջ նա­խա­տե­սուած է նաեւ միջ­կա­ռա­վա­րա­կան յանձ­նա­ժո­ղո­վի հեր­թա­կան նիս­տը։ Կող­մե­րուն հա­մոզ­մամբ՝ օ­րա­կար­գի վրայ պէտք է ընդգր­կուին երկ­կող­մա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեան հե­ռան­կա­րա­յին բո­լոր ծրագ­րե­րը։

Սարգ­սեան եւ Քե­ցեան գո­հու­նա­կու­թեամբ ար­ձա­նագ­րե­ցին երկ­կող­մա­նի ա­ռեւտ­րատն­տե­սա­կան յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րուն մէջ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ար­ձա­նագ­րուած յա­ռա­ջըն­թա­ցը։ Սերժ Սարգ­սեան ող­ջու­նեց Մե­տաք­սի մեծ ճա­նա­պար­հի վե­րա­կանգն­ման ուղ­ղեալ՝ Չի­նաս­տա­նի նա­խա­ձեռ­նու­թիւ­նը եւ այդ ծրագ­րի ի­րա­գործ­ման ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ ձեռ­նար­կուած աշ­խա­տան­քը։ Ան ը­սաւ, թէ կրնայ Հա­յաս­տան իր ներդ­րու­մը ու­նե­նալ այս նա­խագ­ծին հա­մար։ Ուս­տի, զրու­ցա­կից­նե­րը անդ­րա­դար­ձան Հիւ­սիս-Հա­րաւ փո­խադ­րու­թեան մի­ջանց­քին, Հա­յաս­տան-Ի­րան եր­կա­թու­ղիին, Հա­յաս­տա­նի մէջ նոր ա­թո­մա­կա­յա­նի կա­ռուց­ման ծրագ­րին, չի­նա­կան ըն­կե­րու­թիւն­նե­րու հա­ւա­նա­կան մաս­նակ­ցու­թեան։

Միւս կող­մէ, Սերժ Սարգ­սեան ե­րէկ Թիա­նան­մէնի հրա­պա­րա­կին վրայ ծաղ­կեպ­սակ մը զե­տե­ղեց ժո­ղովր­դա­կան հե­րոս­նե­րու յու­շար­ձա­նին մօտ՝ մա­տու­ցե­լով իր յար­գան­քի տուր­քը։

Ուրբաթ, Մարտ 27, 2015