ԵՐԵՒԱՆԵԱՆ ԲԱՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

Հա­յաս­տա­նի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հրա­ւէ­րով՝ Պել­ժիոյ Փոխ-վար­չա­պետ ու Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար Տի­տիէ Ռէյն­տէրս այ­սօր շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Ներ­կա­յիս Տի­տիէ Ռէյն­տէրս միեւ­նոյն ժա­մա­նակ կը գլխա­ւո­րէ Եւ­րո­խոր­հուր­դի Նա­խա­րար­նե­րու կո­մի­տէն։ Ան ե­րէկ ե­րե­կո­յեան հա­սաւ Ե­րե­ւան եւ այս ա­ռա­ւօտ տե­սակ­ցե­ցաւ Ե­դուարդ Նալ­պան­տեա­նի հետ։ Եր­կու նա­խա­րար­նե­րը օ­րուան տե­ւո­ղու­թեան կը վա­րեն բա­նակ­ցու­թիւն­ներ, նաեւ կը սար­քեն հա­մա­տեղ մամ­լոյ ա­սու­լիս մը։

Տի­տիէ Ռէյն­տէրս կը հիւ­րըն­կա­լուի նաեւ Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեա­նի կող­մէ, նաեւ կ՚այ­ցե­լէ Ծի­ծեռ­նա­կա­բեր­դի յու­շա­հա­մա­լի­րը։

Ե­րե­ւան ժա­մա­նե­լէ վերջ Տի­տէի Ռէյն­տէրս յայ­տա­րա­րու­թիւն­ներ ը­րաւ «Ար­մէնփ­րէս» գոր­ծա­կա­լու­թեան եւ «news.am» կայ­քէ­ջին։ Այս առ­թիւ ան նշեց, թէ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան կար­գա­ւոր­ման ա­ջակ­ցե­լու ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը վստա­հուած է ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն եւ հա­կա­մար­տու­թիւ­նը պէտք է կար­գա­ւո­րուի միայն քա­ղա­քա­կան ճա­նա­պար­հով, խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մի­ջո­ցաւ։ Ըստ ի­րեն, ներ­կա­յիս օ­րա­կար­գի վրայ կը գտնուին ա­ռա­ջարկ­ներ՝ սահ­մա­նի եւ շփման գծի եր­կայն­քով մի­ջա­դէ­պե­րուն վերջ տա­լու նպա­տա­կով։ Ըստ Ռէյն­տէր­սի, հա­կա­մար­տու­թիւ­նը պէտք է այն­պի­սի հան­գու­ցա­լու­ծում մը ու­նե­նայ, որ ըն­դու­նե­լի ըլ­լայ բնակ­չու­թեան հա­մար։ Ռէյն­տէր­սի խօս­քե­րով, Եւ­րո­խոր­հուր­դի Նա­խա­րար­նե­րու կո­մի­տէի նա­խա­գա­հի հան­գա­ման­քով իր նպա­տակն է բո­լո­րին ու­շադ­րու­թիւ­նը կեդ­րո­նաց­նել Մինս­քեան խմբա­կի դե­րա­կա­տա­րու­թեան վրայ եւ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու մի­ջա­վայր ստեղ­ծել նաեւ Եւ­րո­խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան վե­հա­ժո­ղո­վի Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի պա­տուի­րա­կու­թիւն­նե­րուն հա­մար։

Երկուշաբթի, Ապրիլ 27, 2015