ՄՈՒՍԹԱՖԱ ԱՔԸՆՃԸ՝ ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԿԻՊՐՈՍԻ ԹՈՒՐՔ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՉՈՐՐՈՐԴ ՆԱԽԱԳԱՀ

Հիւ­սի­սա­յին Կիպ­րո­սի Թուրք Հան­րա­պե­տու­թեան մէջ ե­րէկ տե­ղի ու­նե­ցաւ նա­խա­գա­հա­կան ընտ­րու­թիւն։ Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ ընտ­րու­թեան ա­ռա­ջին փու­լին թեկ­նա­ծու­նե­րէն ոե­ւէ մէ­կը չէր կրցած քուէ­նե­րու 50 տո­կո­սէն ա­ւե­լին ստա­նալ, ե­րէկ, ան­խու­սա­փե­լիօ­րէն տե­ղի ու­նե­ցաւ երկ­րորդ փու­լը։ Մուս­թա­ֆա Ա­քըն­ճը այս հանգ­րուա­նին յաղ­թա­նակ ա­պա­հո­վեց՝ գե­րա­զան­ցե­լով Տեր­վիշ Է­րօղ­լուն, որ վեր­ջին տա­րի­նե­րուն կը վա­րէր նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նը։ Քուէ­նե­րու 60.38 տո­կո­սին տի­րա­նա­լով Մուս­թա­ֆա Ա­քըն­ճը ընտրուե­ցաւ Հիւ­սի­սա­յին Կիպ­րո­սի Թուրք Հան­րա­պե­տու­թեան չոր­րորդ նա­խա­գա­հը։  Կը հա­ղոր­դուի, որ Յու­նա­կան Կիպ­րո­սի ղե­կա­վար Նի­քոս Ա­նաս­տա­սիա­տիսն ալ հե­ռա­ձայ­նե­լով շնոր­հա­ւո­րած է Ա­քըն­ճըի ընտ­րուի­լը։ 

Երկուշաբթի, Ապրիլ 27, 2015