ՊԱՔՈՒԻ ՄԷՋ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ

Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լանտ շա­բա­թա­վեր­ջին այ­ցե­լեց Պա­քու, ուր հան­դի­պում մը ու­նե­ցաւ Ատր­պէյ­ճա­նի Նա­խա­գահ Իլ­համ Ա­լիե­ւի հետ։ Ե­րե­ւա­նի մէջ Ապ­րի­լի 24-ի ո­գե­կո­չում­նե­րուն մաս­նակ­ցե­լէ վերջ Պա­քու ու­ղե­ւո­րուած էր Ֆրան­սուա Օ­լանտ, որ Ա­լիե­ւի հետ քննար­կեց Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան խա­ղաղ կար­գա­ւոր­ման գոր­ծըն­թա­ցին ներ­կայ փու­լը։ Ատրպէյ­ճա­նի լրա­տուա­մի­ջոց­նե­րը տե­ղե­կա­ցու­ցին, թէ նա­խա­գահ­նե­րը կար­ծիք­ներ փո­խա­նա­կած են բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցի վեր­ջին ի­րա­վի­ճա­կին շուրջ։ Ա­լիեւ բա­ւա­րա­րուա­ծու­թիւն յայտ­նած է հիմ­նախնդ­րի կար­գա­ւոր­ման ուղ­ղու­թեամբ Օ­լան­տի աշ­խոյժ դե­րա­կա­տա­րու­թեան շուրջ։

Բաց աս­տի, պաշ­տօ­նա­կան աղ­բիւր­նե­րու հա­ղոր­դում­նե­րով, կող­մե­րը փաս­տա­թուղթ մը ստո­րագ­րե­ցին Պա­քուի մէջ Ատր­պէյ­ճա­նա-ֆրան­սա­կան հա­մալ­սա­րա­նի մը բաց­ման շուրջ։ Ատր­պէյ­ճա­նի Կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ֆրան­սա­յի Ազ­գա­յին կրթու­թեան, Հե­տա­զօ­տու­թիւն­նե­րու բարձ­րա­գոյն կրթու­թեան նա­խա­րա­րու­թիւն­նե­րուն մի­ջեւ ստո­րագ­րուե­ցաւ այս փաս­տա­թուղ­թը։ Պա­քուի մօտ Ֆրան­սա­յի դես­պան Փաս­քալ Մո­նիէ եւ Ատր­պէյ­ճա­նի Կրթու­թեան նա­խա­րար Մի­քա­յիլ Ճապ­պա­րով ստո­րագ­րու­թիւն դրին սոյն փաս­տա­թուղ­թին։

 

Երկուշաբթի, Ապրիլ 27, 2015