ԵՐԿՐԻՆ ՆՄԱՆ ՄՈԼՈՐԱԿ ՄԸ

Kepler աստ­ղա­դի­տա­կի մի­ջո­ցով ՆԱ­ՍԱ-ի գիտ­նա­կան­նե­րը յայտ­նա­բե­րած են Երկ­րին նման մո­լո­րակ մը:

ՆԱ­ՍԱ-ի պաշ­տօ­նա­կան կայ­քէ­ջը կը փո­խանց­մէ, որ մեր մո­լո­րա­կէն 1.6 ան­գամ մեծ մո­լո­րա­կը կը պտը­տի Ա­րե­ւու նման աստ­ղի մը շուրջ՝ կեան­քի զար­գաց­ման հա­մար բա­րեն­պաստ հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ: Հե­տե­ւա­բար գիտ­նա­կան­նե­րը կ՚ակն­կա­լեն, որ նո­րա­յայտ մո­լո­րա­կին վրայ պայ­ման­նե­րը բա­րեն­պաստ պի­տի ըլ­լան  կեան­քի հա­մար:

Նո­րա­յայտ Kepler-452b մո­լո­րա­կը աստ­ղէն կը գտնը-ւի այն­պի­սի հե­ռա­ւո­րու­թեան վրայ, որ ա­նոր վրայ ջու­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն ու­նի գտնո­ւե­լու հե­ղուկ վի­ճա­կի մէջ, ինչ որ պար­տա­դիր պայ­ման է կեան­քի զար­գաց­ման հա­մար: Մո­լո­րա­կը իր աստ­ղին շուրջ մէկ ամ­բո­ջա­կան պտոյ­տը կը կա­տա­րէ 385 օ­րո­ւան ըն­թաց­քին, որ ըն­դա­մէ­նը 50 առ հարիւրով կը գե­րա­զան­ցէ Եր­կիր մո­լո­րա­կի ցու­ցա­նի­շը:

«Նո­րա­յայտ Kepler-452b մո­լո­րա­կը մենք կրնանք դի­տել որ­պէս մեր Երկ­րի զար­մի­կը՝ մէկուկէս միլիառ աւելի տարիքոտ», նշած է ՆԱ­ՍԱ-ի Kepler աստ­ղա­դի­տա­կի տո­ւեալ­նե­րու մշակ­ման աշ­խա­տան­քա­յին խում­բի  ղե­կա­վար  Ճոն Ճեն­կին­սը, որ յայտ­նած է, թէ մո­լո­րա­կը 6 մի­լիառ տա­րե­կան է՝ ա­ւե­լի մեծ, քան Եր­կի­րը:

Նա­խա­պէս ալ յայտ­նա­բե­րո­ւած են Եր­կիր մո­լո­րա­կի պէս պինդ մա­կե­րե­ւոյթ ու­նե­ցող մո­լո­րակ­ներ, սա­կայն կա՛մ ա­նոնց չա­փե­րը խսիտ տար­բեր էին, կամ ալ՝ ու­ղե­ծի­րը եւ աստ­ղի ճա­ռա­գայ­թու­մը:

Kepler-452b մո­լո­րա­կի յայտ­նա­բեր­ման կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը այն է, որ ա­նի­կա կը բարձ­րաց­նէ հա­ւա­նա­կա­նու­թիւ­նը, որ այդ մո­լո­րա­կի վրայ կրնայ կեանք ծա­գած ըլ­լալ:

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015