ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹԵԱՆՑ ՎԱՔԸՖՆԵՐԸ ՄԻԱՁԱՅՆՈՒԹԵԱՄԲ ՈՐԴԵԳՐԵՑԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՔԱՐՏԷՍ ՄԸ՝ ԸՆՏՐՈՒԹԵԱՆ ՀԱՐՑԻՆ ՇՈՒՐՋ ԼՈՒԾՄԱՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Վա­քըֆ­նե­րու խոր­հուր­դի մօտ փոք­րա­մաս­նու­թեանց ներ­կա­յա­ցու­ցիչ Տոց. Թո­րոս Ալ­ճա­նի գլխա­ւո­րու­թեամբ ան­ցեալ Ուր­բաթ տե­ղի ու­նե­ցաւ փոք­րա­մաս­նա­կան հա­մայնք­նե­րու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րու խորհր­դակ­ցու­թիւ­նը։ Պուլ­կար հա­մայն­քի Շիշ­լիի Էկ­զար­քու­թեան եր­դի­քին տակ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­ւա­քոյ­թը, ո­րու մաս­նա­կից­նե­րու շար­քին էին Ս. Փրկիչ Ազ­գա­յին հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պետ­րոս Շի­րի­նօղ­լու, Հա­մայն­քա­յին վա­քըֆ­նե­րու հար­թա­կի ա­տե­նադ­պիր Յա­րու­թիւն Շան­լը, Ս. Յա­կոբ հի­ւան­դա­նո­ցի հո­գա­բար­ձու­թեան ա­տե­նա­պետ Պեռ­նար Սա­րը­պայ եւ Կէ­տիկ­փա­շա­յի Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ մա­տա­կա­րար մարմ­նի ա­տե­նա­պետ Գրի­գոր Ա­ղա­պա­լօղ­լու։

Նկա­տի ու­նե­նա­լով, որ Թո­րոս Ալ­ճան մի­ջոց մը ա­ռաջ փոք­րա­մաս­նա­կան վա­քըֆ­նե­րու ի­րա­ւա­բան­նե­րու հետ ալ խորհր­դակ­ցու­թիւն մը ի­րա­կա­նա­ցու­ցած էր՝ ան հա­մայնք­նե­րու աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րուն հետ կազ­մա­կեր­պուած ժո­ղո­վին ըն­թաց­քին փո­խան­ցեց այդ մաս­նա­գի­տա­կան տե­սա­կէտ­նե­րը։ Ուս­տի, փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու վա­քըֆ­նե­րու առ­կա­խուած ընտ­րու­թեան հար­ցին վե­րա­բե­րեալ աշ­խար­հա­կան ղե­կա­վար­նե­րը հեր­թա­կան ան­գամ տե­սա­կէտ­ներ ար­տա­յայ­տե­ցին։ Հա­մա­պա­տաս­խան կա­նո­նագ­րու­թեան ժամ ա­ռաջ պատ­րաս­տուե­լուն ու հաս­տա­տուե­լուն ա­ռա­ջադ­րու­թեամբ ճա­նա­հար­պա­յին քար­տէս մը որ­դեգ­րուե­ցաւ միա­ձայ­նու­թեամբ։

Երկուշաբթի, Յուլիս 27, 2015