ԴԱՓՆԵԿԻՐՆԵՐՈՒ ՏՈՂԱՆՑՔ

Ռիո­յի ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րուն մաս­նա­կից Հա­յաս­տա­նի մար­զիկ­նե­րը ե­րէկ ե­րե­կո­յեան վե­րա­դար­ձան Ե­րե­ւան, ուր դի­մա­ւո­րուե­ցան մեծ խան­դա­վա­ռու­թեամբ։ Մէկ ոս­կի եւ ե­րեք ար­ծաթ մե­տայլ նուա­ճած դափ­նե­կիր­նե­րը շքեղ տո­ղանց­քով մը վե­րա­դար­ձան եր­կիր, ուր ժո­ղո­վուր­դին կող­մէ շրջա­պա­տուե­ցան մեծ հա­մակ­րան­քով։ Մե­տայ­լա­կիր­նե­րը ար­ժա­նա­ցան հա­մա­տա­րած գնա­հա­տան­քի եւ սի­րոյ ար­տա­յայ­տու­թեան։

Մար­զիկ­նե­րը դի­մա­ւո­րե­լու հա­մար օ­դա­կա­յան փու­թա­ցած էին նաեւ Հա­յաս­տա­նի Վար­չա­պետ Յո­վիկ Աբ­րա­հա­մեան, Հա­յաս­տա­նի Ազ­գա­յին ո­ղիմ­պիա­կան կո­մի­տէի նա­խա­գահ Գա­գիկ Ծա­ռու­կեան եւ այլ բարձ­րաս­տի­ճան պաշ­տօ­նա­տար­ներ։ Մար­զա­սէր­նե­րը ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով ող­ջու­նե­ցին դափ­նե­կիր­նե­րը, ո­րոնք օ­դա­կա­յա­նէն բաց օ­թօ­պիւ­սով մը ա­ռաջ­նոր­դուե­ցան քա­ղաք՝ բա­րե­ւե­լով բո­լոր ա­նոնք, ո­րոնք փու­թա­ցած էին բաժ­նել ի­րենց կող­մէ երկ­րին պար­գե­ւուած ու­րա­խու­թիւնն ու հպար­տու­թիւ­նը։

Ան­կախ Հա­յաս­տա­նի պատ­մու­թեան մէջ, Ռիո­յի ա­մառ­նա­յին ո­ղիմ­պիա­կան­նե­րը ա­ռիթ հան­դի­սա­ցան երկ­րորդ ոս­կէ մե­տայ­լի նուաճ­ման։ Սա զու­գա­դի­պե­ցաւ երկ­րի ան­կա­խու­թեան 25-ա­մեա­կի յո­բե­լե­նա­կան շրջա­նին։ 

Շաբաթ, Օգոստոս 27, 2016