ՅԱՐԱՏԵՒ ՇԱՐԺՈՒՄ

Հայ­կա­կան բա­րե­գոր­ծա­կան ընդ­հա­նուր միու­թեան (ՀԲԸՄ) Եւ­րո­պա­յի մաս­նա­ճիւ­ղի տնօ­րէն Նի­քո­լա Դա­ւի­թեան այս օ­րե­րուն շփում­ներ կ՚ու­նե­նայ Իս­թան­պու­լի մէջ։ Հարկ է նշել, որ ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պա այս տա­րի եւս մաս­նակ­ցու­թիւն պի­տի բե­րէ Իս­թան­պու­լի մէջ Ապ­րի­լի 24-ին նա­խա­տե­սուած ո­գե­կոչ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն։ Եւ­րո­պա­յի հա­կա­ցե­ղա­պաշ­տա­կան շարժ­ման (EGAM) եւ «DurDe» հար­թա­կի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ՀԲԸՄ-ի մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։ Ե­րէկ, այս տա­րուան ո­գե­կո­չում­նե­րու նա­խա­պատ­րաս­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րուն շրջագ­ծով Նի­քո­լա Դա­ւի­թեան եր­կու խորհր­դակ­ցու­թիւն­նե­րու մաս­նակ­ցե­ցաւ քա­ղա­քիս մէջ։ Այդ հա­ւա­քոյթ­նե­րէն մին տե­ղի ու­նե­ցաւ Պէ­յօղ­լուի սրճա­րան­նե­րէն մէ­կուն մէջ, իսկ միւ­սը՝ «Պիլ­կի» հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­լի­րէն ներս։ «Սանթ­րա­լիս­թան­պուլ»ի մէջ կազ­մա­կեր­պուա­ծը ա­սու­լի­սի ձե­ւա­չա­փով հա­ւա­քոյթ մըն էր, «Էր եր­բեմն հա­յեր կա­յին» խո­րագ­րին ներ­քեւ։

Այս եր­կու հա­ւա­քոյթ­նե­րուն ալ ա­տե­նա­խօս­ներն էին Նի­քո­լա Դա­ւի­թեան, EGAM-ի նա­խա­գահ Պեն­ժա­մէն Ապ­տան եւ «DurDe»ի բան­բեր Լե­ւենտ Շէն­սե­ւէր։ Այս ե­րեք կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րուն կող­մէ այս տա­րի եւս Ապ­րի­լի 24-ի շրջա­նին կեան­քի պի­տի կո­չուի նա­խորդ­նե­րուն նման ծրա­գիր մը։ Ապ­րի­լի 21-24-ին Իս­թան­պու­լի մէջ ձեռ­նարկ­նե­րու մաս­նակ­ցե­լէ վերջ Ապ­րի­լի 25-էն սկսեալ ե­ռօ­րեայ ծրա­գիր մըն ալ պի­տի ի­րա­կա­նա­ցուի Ե­րե­ւա­նի մէջ։ Նի­քո­լա Դա­ւի­թեան յայտ­նեց, որ ե­րեք տա­րիէ ի վեր ՀԲԸՄ-Եւ­րո­պա EGAM-ի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ կու գայ Իս­թան­պուլ եւ այս տա­րուան հա­րիւ­րե­րորդ տա­րե­լի­ցի ո­գե­կո­չում­նե­րը վստա­հա­բար պի­տի ըլ­լան շատ ա­ւե­լի բո­վան­դա­կա­լից։

Նի­քո­լա Դա­ւի­թեան, Պեն­ժա­մէն Ապ­տան եւ Լե­ւենտ Շէն­սե­ւէր ե­րէկ ընդ­հա­նուր գի­ծե­րու առ­մամբ շեշ­տը դրին մարդ­կու­թեան դէմ կա­տա­րուած յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րուն վրայ։ Ա­նոնք հա­մո­զուած են, որ ու­րա­ցու­մը կը նշա­նա­կէ շա­րու­նա­կու­թիւն մը։ Հե­տե­ւա­բար, ճշմար­տու­թիւն­նե­րը պէտք է ար­տա­յայ­տուին եւ այս ուղ­ղու­թեամբ պէտք է հան­դէս գալ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան պայ­քա­րով մը։ Այս ծի­րին մէջ է, որ ա­նոնք կ՚ըն­կա­լեն 2015 թուա­կա­նին զու­գա­դի­պած հա­րիւ­րե­րորդ տա­րե­լի­ցը։ Ի­րենց տե­սան­կիւ­նէն ա­ռաջ­նա­հերթ կը նկա­տուի, որ թուր­քե­րը, հա­յե­րը կամ ա­մէն տե­սակ պատ­կա­նե­լիու­թե­նէ ան­դին՝ մարդ­կա­յին հար­թու­թեան մը վրայ պայ­քար պէտք է մղել այս խնդրին ա­ռըն­չու­թեամբ։ Ա­տե­նա­խօս­նե­րը բա­ցատ­րե­ցին, որ ի­րենց ցան­կու­թեամբ մարդ­կու­թեան դէմ կա­տա­րուած այս յան­ցա­գոր­ծու­թիւ­նը պէտք է ո­գե­կո­չուի բո­լո­րին կող­մէ ու բո­լո­րը պէտք է ար­տա­յայ­տեն ի­րենց հա­կազ­դե­ցու­թիւնն ու ակն­կա­լու­թիւն­նե­րը՝ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան չա­փա­նիշ­նե­րու շրջագ­ծին մէջ։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015