ՍԱՐԳՍԵԱՆ ԵԼՈՅԹ ՄԸ ՈՒՆԵՑԱՒ ՓԵՔԻՆԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻՆ ՄԷՋ

Դէ­պի Չի­նաս­տան կա­տա­րած պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով, ե­րէկ, Հա­յաս­տա­նի Նա­խա­գահ Սերժ Սարգ­սեան ե­լոյ­թով մը հան­դէս ե­կաւ Փե­քի­նի հա­մալ­սա­րա­նին մէջ։ Ու­սա­նող­նե­րուն եւ դա­սա­խօս­նե­րուն առ­ջեւ ու­նե­ցած ե­լոյ­թին ժա­մա­նակ ան ը­սաւ. «Հա­յաս­տան իր պատ­մու­թեան ամ­բողջ ըն­թաց­քին գտնուած է եր­կու աշ­խարհ­նե­րու՝ Ա­րե­ւել­քի եւ Ա­րեւ­մուտ­քի սահ­մա­նագ­ծին, ինչ որ հայ ժո­ղո­վուր­դը ըն­կա­լե­լի դար­ձու­ցած է թէ՛ Եւ­րո­պա­յի եւ թէ Ա­սիոյ հա­մար։ Մեր երկ­րին մէջ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ յար­գանք կը տա­ծուի Չի­նաս­տա­նի նկատ­մամբ, ո­րու ժո­ղո­վուր­դը հա­զա­րա­մեակ­նե­րու ըն­թաց­քին հո­գա­տա­րու­թեամբ կը պահ­պա­նէ իր պատ­մա­կան եւ քա­ղա­քակր­թա­կան հա­րուստ ժա­ռան­գու­թիւնն ու ա­ւան­դոյթ­նե­րը։ Միեւ­նոյն ժա­մա­նակ ձեր եր­կի­րը կը ծա­ռա­յէ որ­պէս օ­րի­նակ այն­պի­սի պե­տու­թեան, որ բա­րե­փո­խում­նե­րու եւ զար­գաց­ման ճիշդ ընտ­րուած ռազ­մա­վա­րու­թեան շնոր­հիւ, հա­սած է հսկա­յա­կան յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու՝ ար­ժա­նի տեղ զբա­ղեց­նե­լով աշ­խար­հի ա­ռաջ­նոր­դող պե­տու­թիւն­նե­րու շար­քին։ Այ­սօր Չի­նաս­տան աշ­խու­ժօ­րէն կը մաս­նակ­ցի հա­մաշ­խար­հա­յին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան եւ տնտե­սու­թեան ար­դի զար­գա­ցում­նե­րուն՝ մե­ծա­պէս նպաս­տե­լով հա­մաշ­խար­հա­յին խա­ղա­ղու­թեան եւ անվ­տան­գու­թեան ա­պա­հով­ման։ Մենք կը կա­րե­ւո­րենք նաեւ Չի­նաս­տա­նի շա­րու­նա­կա­կան ներգ­րա­ւու­մը Հա­րա­ւա­յին Կով­կա­սի տա­րած­քաշր­ջա­նա­յին գոր­ծըն­թաց­նե­րուն», ը­սաւ Սերժ Սարգ­սեան։
Բաց աս­տի ան դի­տել տուաւ, որ Չի­նաս­տա­նի հետ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւ­նը մաս կը կազ­մէ Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կա­նու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թիւն­նե­րուն։ 
Միւս կող­մէ, պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թեան շրջագ­ծով Սերժ Սարգ­սեան Փե­քի­նէն ան­ցաւ Սա­նիա՝ մաս­նակ­ցե­լու հա­մար Պոաո­յի տա­րե­կան հա­մա­ժո­ղո­վին։

Շաբաթ, Մարտ 28, 2015