ՖՐԱՆՍԱ ՄԻՇՏ ՀԱՒԱՏԱՐԻՄ ԻՐ ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒՆ

Ֆրան­սա­յի Ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բե­րը ե­րէկ յայ­տա­րա­րեց, որ Փա­րիզ կը շա­րու­նա­կէ հա­ւա­տա­րիմ մնալ իր յանձ­նա­ռու­թեան՝ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­մար­տու­թեան հա­մար բա­նակ­ցուած ու տե­ւա­կան լուծ­ման մը գտնուե­լուն ուղ­ղու­թեամբ, ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի շրջա­նակ­նե­րէն ներս։ «Ար­մէնփ­րէս»ի հա­ղոր­դում­նե­րով, բան­բե­րը ե­րէկ պա­տաս­խա­նեց ֆրան­սա­ցի լրագ­րո­ղի մը հարց­ման՝ Ֆրան­սա­յի Նա­խա­գահ Ֆրան­սուա Օ­լան­տի շա­բա­թա­վեր­ջին Պա­քու կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան շուրջ։

«Ֆրան­սա հա­ւա­տա­րիմ է Մինս­քեան խմբա­կի շրջա­նակ­նե­րէն ներս ստանձ­նած իր յանձ­նա­ռու­թեան՝ բա­նակ­ցուած եւ տե­ւա­կան լու­ծում մը գտնե­լու ուղ­ղու­թեամբ Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի ձգձգուած հա­կա­մար­տու­թեան հա­մար։ Ներ­կայ կար­գա­վի­ճա­կը չի բխիր կող­մե­րէն ո­րե­ւէ մէ­կուն՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի շա­հե­րէն», ը­սաւ ան յի­շեց­նե­լով, որ ֆրան­սա­կան կող­մը Մինս­քեան խմբա­կին կը հա­մա­նա­խա­գա­հէ Ա­մե­րի­կա­յի Միա­ցեալ Նա­հանգ­նե­րուն եւ Ռու­սաս­տա­նի հետ։

Քէ տ՚Օր­սէի բան­բե­րը մատ­նան­շեց նաեւ, թէ ան­ցեալ տա­րուան Հոկ­տեմ­բե­րին Օ­լան­տի նա­խա­ձեռ­նած Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի նա­խա­գահ­նե­րու Փա­րի­զի հան­դի­պու­մը հնա­րա­ւո­րու­թիւն տուած է պայ­մա­նա­ւո­րուա­ծու­թիւն ձեռք բե­րե­լու կող­մե­րուն մի­ջեւ տե­ղե­կա­տուու­թեան փո­խա­նակ­ման վե­րա­բե­րեալ, ինչ որ ար­դէն սկսուած է ի­րա­կա­նա­ցուիլ։ Բան­բե­րը ա­ւել­ցուց, թէ այդ հան­դի­պու­մը նպաս­տած է, որ­պէս­զի նոր թափ հա­ղոր­դուի ԵԱՀԿ-ի Մինս­քեան խմբա­կի շրջա­նակ­նե­րէն ներս ըն­թա­ցող բա­նակ­ցա­յին գոր­ծըն­թա­ցին՝ Մատ­րի­տեան սկզբունք­նե­րուն հի­ման վրայ։ «Վեր­ջին ա­միս­նե­րուն լա­րուա­ծու­թեան սրա­ցում­նե­րը կը հաս­տա­տեն այդ սկզբունք­նե­րու ի­րա­կա­նաց­ման անհ­րա­ժեշ­տու­թիւ­նը», ը­սաւ ֆրան­սա­ցի բան­բե­րը։

Երեքշաբթի, Ապրիլ 28, 2015